Ελένη Λαζάρου

Printer-friendly version

 

Ελένη Λαζάρου

Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Τουριστικής Ανάπτυξης και Ισότητας των Φύλων, με τις εξής αρμοδιότητες και ευθύνη:

Ι. Να καθοδηγεί, να εποπτεύει και να συντονίζει ενέργειες και δράσεις των αρμοδίων υπηρεσιακών μονάδων που αφορούν τον Πολιτισμό και συγκεκριμένα:

α) Τις καλές τέχνες κάθε μορφής και είδους, τον πολιτισμό, τα γράμματα, τη μουσική και την ιστορία.
β) Τη μελέτη και εφαρμογή πολιτικών για ανάδειξη και προστασία πολιτιστικών αγαθών και σύγχρονων πολιτιστικών και καλλιτεχνικών έργων που παράγονται σε τοπικό επίπεδο.
γ) Την έρευνα, τη μελέτη, τον σχεδιασμό και τη διοργάνωση πολιτιστικών προγραμμάτων.
δ) Τον ετήσιο σχεδιασμό και διοργάνωση των πολιτιστικών εκδηλώσεων, φεστιβάλ, συνεδρίων και συναφών δραστηριοτήτων του Δήμου Έδεσσας, που προωθούν την τέχνη και πολιτιστικών θεσμών.
ε) Την προστασία και ανάδειξη μουσείων, μνημείων, αρχαιολογικών και ιστορικών χώρων του Δήμου Έδεσσας, σε συνεργασία με τις υπηρεσίες του Δήμου και του Υπουργείου Πολιτισμού.
στ) Τη διοργάνωση συναυλιών, θεατρικών παραστάσεων, εκθέσεων έργων τέχνης και άλλων πολιτιστικών, πνευματικών, καλλιτεχνικών εκδηλώσεων και καλλιτεχνικών διαγωνισμών, την ανάθεση σε καλλιτέχνες ή καλλιτεχνικές/θεατρικές ομάδες της δημιουργίας πρωτότυπων καλλιτεχνικών προγραμμάτων και έργων, τη συμμετοχή του Δήμου σε παρόμοιες εκδηλώσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό καθώς και το σχεδιασμό και διοργάνωση δράσεων των Δημοτικών Μουσικών Σχημάτων και Συνόλων.
ζ) Τη διαχείριση και νόμιμη λειτουργία των εκθεσιακών χώρων που θα παραχωρηθούν ή θα ανήκουν στο Δήμο Έδεσσας ή θα δημιουργηθούν απ’ αυτόν. Την υποστήριξη ερασιτεχνικών καλλιτεχνικών ομάδων ή εργαστηρίων της πόλης, τη φιλοξενία τους σε διαθέσιμους χώρους του Δήμου και την ανάδειξη του έργου τους.
η) Την δημιουργία και ίδρυση πολιτιστικών και πνευματικών κέντρων, βιβλιοθηκών, μουσείων, πινακοθηκών, κινηματογράφων και θεάτρων, φιλαρμονικών και σχολών διδασκαλίας μουσικής, σχολών χορού, ζωγραφικής, γλυπτικής κ.λπ.
θ) Της προστασίας μουσείων, μνημείων, σπηλαίων καθώς και αρχαιολογικών και ιστορικών χώρων της περιοχής. Της επισκευής, συντήρησης και αξιοποίησης παραδοσιακών και ιστορικών σχολικών κτιρίων και κτιρίων που παραχωρούνται στο Δήμο από τρίτους.
ι) Της προώθησης πολιτιστικών ανταλλαγών σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.
ια) Της προώθησης της ανάπτυξης του πολιτιστικού τουρισμού.
ιβ) Της μελέτης και εισήγησης για τη χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών μουσικών ιδρυμάτων (Ωδείων, μουσικών σχολών, χορωδιών, συμφωνικών ορχηστρών και συγκροτημάτων μουσικής δωματίου).


ΙΙ. Να καθοδηγεί, να εποπτεύει και να συντονίζει ενέργειες και δράσεις των αρμοδίων υπηρεσιακών μονάδων που αφορούν τον Τουρισμό και συγκεκριμένα:
α) Τη συμμετοχή του Δήμου Έδεσσας σε συλλογικές δράσεις και οργανισμούς στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό με στόχο την ανάπτυξη του τουρισμού του Δήμου Έδεσσας.
β) Τη συμμετοχή του Δήμου σε χρηματοδοτούμενα εθνικά, ευρωπαϊκά ή διεθνή προγράμματα τουριστικής ανάπτυξης.
γ) Την τουριστική και πολιτιστική προβολή του Δήμου σε εθνικό και διεθνές επίπεδο (π.χ. παραγωγή τουριστικού υλικού και εκδόσεις πρακτικών οδηγών για τους ταξιδιώτες, συμμετοχή σε εκθέσεις τουρισμού, δημιουργία δικτύων επικοινωνίας και συνεργασίας με άλλες περιοχές εντός και εκτός της χώρας κ.λπ.).
δ) Τη συνεργασία με φορείς για το σχεδιασμό προγραμμάτων και δράσεων για την ανάπτυξη του τουρισμού και την αναβάθμιση των παρεχόμενων τουριστικών υπηρεσιών.
ε) Την ανάδειξη τοπικών προϊόντων και της τοπικής πρωτογενούς παραγωγής.
στ) Την ανάδειξη, προώθηση και προβολή της γαστρονομίας του Δήμου.
ζ) Την τήρηση μητρώων και στοιχείων που αφορούν την υφιστάμενη κατάσταση του τουρισμού στην περιοχή του Δήμου (τουριστικά αξιοθέατα, τουριστικές επιχειρήσεις, τουριστικές υποδομές, στοιχεία απασχόλησης, οικονομικά στοιχεία κ.λπ.).
η) Τον σχεδιασμό και εισήγηση προγραμμάτων και δράσεων παρέμβασης του Δήμου για την ανάπτυξη του τουρισμού στην περιοχή και την αναβάθμιση των παρεχόμενων τουριστικών υπηρεσιών, σε συνεργασία με τους τουριστικούς επαγγελματικούς φορείς της περιοχής και της μέριμνας για την εφαρμογή των προγραμμάτων αυτών.
θ) Την μέριμνα για την εφαρμογή μηχανισμών ενημέρωσης - πληροφόρησης των επισκεπτών της περιοχής.


ΙII. Να καθοδηγεί, να εποπτεύει και να συντονίζει ενέργειες και δράσεις των αρμοδίων υπηρεσιακών μονάδων που αφορούν τον σχεδιασμό και την εφαρμογή των πολιτικών ισότητας των φύλων, με τη λήψη των καταλλήλων μέτρων και τη ρύθμιση των σχετικών δραστηριοτήτων και συγκεκριμένα:
α) Τη διασφάλιση της ισότητας και της ίσης νομικής και πραγματικής μεταχείρισης των γυναικών σε όλους τους τομείς και την προστασία αυτών από κάθε μορφή βίας και εκμετάλλευσης εντός και εκτός οικογένειας.
β) Τη δημιουργία και εποπτεία του Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών θυμάτων βίας.