Οικονομική Επιτροπή

Printer-friendly version

Τακτικά Μέλη

1. Αναστάσιος Δίου,

2. Ιωάννης Μουράτογλου,

3. Μιχαήλ Σαμλίδης,

4. Ιωάννης Χατζόγλου,

5. Αντώνιος Ρυσάφης,

6. Χρήστος Πισλίνας.

Αναπληρωματικά Μέλη

1.Χρήστος Βερικούκης,

2. Αικατερίνη Ζδρου,

3. Χρήστος Πέτκος,

4. Διονύσιος Μάρκου,

5. Βασίλειος Δημητριάδης.