ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ «ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΗΣ ‘’ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ’’ ΤΗΣ ΕΔΕΣΣΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

Printer-friendly version

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ «ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΗΣ ‘’ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ’’
ΤΗΣ ΕΔΕΣΣΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ


Διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 με κριτήριο κατακύρωσης, την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, σύμφωνα με το άρθρο 86 του παραπάνω Νόμου, για την εκπόνηση μελέτης για την ανάδειξη της ιδιαίτερης αστικής ταυτότητας της Έδεσσας (branding), όπως περιγράφεται στην αναλυτική διακήρυξη. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στα : 57.970,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ.
Καταλυτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 17/12/2018 και ώρα 10:00 π.μ.
Στον διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος αναγνωρισμένα φυσικά και νομικά πρόσωπα που ασχολούνται με την εμπορία και διάθεση των ανωτέρω ειδών.
Αντίγραφα της διακήρυξης, της μελέτης και πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν από την ιστοσελίδα του Δήμου ( www.dimosedessas.gov.gr & www.edessa.gr).
Τα έξοδα δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης βαρύνουν τον ανάδοχο.


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

 

 

Συνημμένα αρχεία:

ΑρχείοΜέγεθος
shedio_diakiryxis-city_branding.pdf916.4 KB