ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ

Printer-friendly version

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Έδεσσας

Διακηρύττει ότι :

 

      Την  19 Νοεμβρίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 π.μ.- 13:00 μ.μ., θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας και μπροστά στην Επιτροπή Διενέργειας Δημοπρασιών του Δήμου μας, φανερή προφορική και πλειοδοτική για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης για την εγκατάσταση μικρού υδροηλεκτρικού σταθμού που βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητας Φλαμουριάς του Δήμου Έδεσσας και συγκεκριμένα:

•  τμήματος 4.000 τ.μ. του με αριθμού 49 αγροτεμαχίου, συνολικού εμβαδού 307.000 τ.μ., με διάρκεια μίσθωσης τα σαράντα εννέα (49) έτη, με τους παρακάτω όρους:

 

1.- Εγγύηση συμμετοχής στη  δημοπρασία  ορίζεται ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) του ορίου της πρώτης προσφοράς, ήτοι είκοσι (20,00€) ευρώ, σε γραμμάτιο του Ταμείου Παρ/κών και Δανείων ή ισόποση εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας.

2.- Ως ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς ετησίου μισθώματος ορίζεται το ποσό των διακοσίων ευρώ (200,00€) ετησίως για όλο τη δημοτική έκταση (αγροτεμάχιο).

3.- Δημοτική, φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα των συμμετεχόντων που θα βρίσκονται σε ισχύ την ημέρα της δημοπρασίας.

4.- O τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή για να υπογράψει το πρακτικό της δημοπρασίας και το συμβόλαιο.

5.- Τα έξοδα κατάρτισης της σύμβασης βαραίνουν τον τελευταίο πλειοδότη.

  Για τους λοιπούς όρους τους διαλαμβανομένους στην σχετική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και στην πλήρη διακήρυξη, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση απευθυνόμενοι στο Γραφείο Εσόδων και Δημοτικής Περιουσίας του Δήμου Έδεσσας και στο  τηλ. 23813-50766 και στην ιστοσελίδα του Δήμου Έδεσσας.

                             

                                                                                                  Ο Δήμαρχος Έδεσσας

                                                                                                      Δημήτριος Γιάννου

ΑρχείοΜέγεθος
diakiryxi_dimoprasias_myis_flamoyria.pdf207.49 KB