Δημοτική Ενότητα Βεγορίτιδας

Printer-friendly version
Διεύθυνση / Τμήμα Όνομα Τηλέφωνο / E-mail
Προϊστάμενος Διοικητικού
Προμογιάννης Χαράλαμπος

2381351601

Ληξιαρχείο - Δημοτολόγια- Πρωτόκολλο

Εισπράξεις

Προμογιάννης Χαράλαμπος

2381351601

Ανταποκριτής ΟΓΑ ΔΕ Βεγορίτιδας Ράππου Κωνσταντίνα

2381351602

 Πληροφορίες Λυμπάρη Ειρήνη

2381351600