Αποφάσεις Δημάρχου

Τροποποίηση της αριθμ. 142/27787/15-9-2014 απόφασης Δημάρχου

Τροποποίηση της αριθμ. 142/27787/15-9-2014 απόφασής μας ‘’περί ορισμού Αντιδημάρχων και εντεταλμένων δημοτικών συμβούλων-μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων’’

Syndicate content