Διοικητική Υπηρεσία

Printer-friendly version
Διεύθυνση / Τμήμα Όνομα Τηλέφωνο / E-mail
Δ/ντρια Δ/κών Οικ/κών Υπηρεσιών

Ρούσκα Μάνη

2381350761, 2381350733

rouska.manh@edessa.gr

Δ/ντής Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας,

Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς


 

2381350734

chbakos@edessa.gr

Τμήμα Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και

Νέας Γενιάς

Τάσκος Πέτρος

2381350018

taskospetros@edessa.gr

Γραφείο Ληξιαρχείου

Γρηγοριάδου Παρθένα

2381350741

popi@edessa.gr

Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης και Ληξιαρχείου

Κωφίδης Κυριάκος

2381350742

DHMOTOL@edessa.gr

 Γραφείο Δημοτολογίου

Τούσια Κων/να

2381350743

toussia@edessa.gr

Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων και

Ανθρωπίνου Δυναμικού

Δημητριάδου Ευαγγελία

2381350782

dimitriadoul@edessa.gr

 

Ελισσάβετ Μητσάκη

2381350735

 

 

Βερύκοκκος Παναγιώτης

2381350732

panver@edessa.gr

Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού

Σαρηγκιόλης Θεόδωρος

2381350731

tsarigkiolis@edessa.gr

 

Μπάκος Χρήστος

2381350734

chbakos@edessa.gr

Γραφείο Διοικητικής Μέριμνας

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ

Χατζή Ελευθερία

2381350752

xatzh@edessa.gr

 

 

Καρατζόγλου Χρήστος

2381350751

protocol@edessa.gr

Γραφείο Προμηθειών, υλικών, εξοπλισμού

και υπηρεσιών

Μπαγγέας Αθανάσιος

2381350721,

sbageas@edessa.gr

 

 

Σόντρας Ιωάννης

2381350721

 

Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας

Μπάκος Χρήστος

2381350734

chbakos@edessa.gr

Γραφείο Εφαρμογής Προγραμμάτων Κοινωνικής

Προστασίας