2η Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα (10) υδρονομέων άρδευσης πλήρους απασχόλησης στο Δήμο Έδεσσας, για την αρδευτική περίοδο 2023