Συμμετοχή σε επιδοτούμενο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ για την κατάρτιση ανέργων

Printer-friendly version

Πρόγραμμα με τίτλο "Επιταγή Εισόδου στην αγορά εργασίας για Άνεργους Νέους " πρόκειται να υλοποιήσει ο ΟΑΕΔ για 35.000 εγγεγραμμένους στα μητρώα ανέργων, ηλικίας 18 - 29 ετών.
 

Θα επιδοτηθούν για 5 μήνες κατάρτισης και θα εισπράξουν από 2400 έως 2700 ευρώ.

 
Κατάρτιση και πρακτική άσκηση με προοπτική πρόσληψης, αποτελούν το "τρίπτυχο" του νέου φιλόδοξου προγράμματος του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας με τίτλο "Επιταγή Εισόδου στην αγορά εργασίας για Ανέργους Νέους".

Το πρόγραμμα φιλοδοξεί να δώσει ευκαιρίες σε νέους οι οποίοι σήμερα είναι ανενεργοί.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στην ιστοσελίδα www.voucher.gov.gr ενώ οι υποψήφιοι μπορούν να ενημερώνονται από το 8001144444.

Όπως διευκρινίζει το υπουργείο Εργασίας, που δημοσίευσε τη σχετική πρόσκληση, η "Επιταγή Εισόδου στην Αγορά Εργασίας" συνιστά μια δέσμη παρεμβάσεων τριών φάσεων, η οποία λαμβάνει υπόψη τις δι­αφορετικές ανάγκες των άνεργων νέων, ανάλογα με το εκπαιδευτικό τους επίπεδο.

Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα διακρίνεται σε τρεις φάσεις, κατά τις οποίες οι ωφελούμενοι:

α) θα παρακολουθήσουν 80 ώρες κατάρτισης,

β) θα τοποθετηθούν για πρακτική άσκηση διάρκειας πέντε μηνών (500 ώρες) σε ιδιωτικές επιχειρήσεις με παράλληλη παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής και υποστήριξης και

γ) με το πέρας της πρακτικής άσκησης θα μπορούν να προσληφθούν σε επιδο­τούμενες θέσεις εργασίας, με πλήρη μισθό και ασφάλιση, τουλάχιστον για ένα έτος.

Σύμφωνα με το υπουργείο, στόχος του προγράμματος είναι όχι μόνο να προσφέρει μια πρώτη επαφή των νέων με την αγορά εργασίας, αλλά και να παρέχει την άμεση προοπτική για μία θέση απασχόλησης, στον τομέα κατάρτισής τους.

Ποιοί έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν νέοι 18 έως 29 ετών, οι οποίοι πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:

Α. Για την κατηγορία "Απόφοιτοι Πανεπιστημίων/ ΑΤΕΙ", απαιτείται να έχουν:

i) πτυχίο ανώτατης εκπαίδευσης της Ελλάδας ή του εξωτερικού αναγνω­ρισμένου από το ΔΟΑΤΑΠ ή βεβαίωση περί αναγνωρισμένων επαγγελματικών προσόντων, πτυχιούχων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης από το ΑΕΙ ή το ΑΤΕΙ σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία

ii) να έχουν γεννηθεί από 1.1.1983 μέχρι 31.12.95 καθώς και

iii) να είναι εγγεγραμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ. Δικαίωμα συμμετοχής επίσης έχουν και όσοι συμμετέχουν σε Επαγγελματικά Επιμελητήρια/ Ενώσεις.

Β. Για την κατηγορία "Απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και με­ταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης" απαιτείται:

i) να έχουν γεννηθεί από 1.1.1983 μέχρι 31.12.95, καθώς και

ii) να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ.

Σημειώνεται ότι οι συμμετέχουσες στο πρόγραμμα επιχειρήσεις δεν επιτρέπε­ται να προβούν σε καμία μείωση προσωπικού κατά τη διάρκεια της υλοποί­ησης του προγράμματος.

Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων

Προκειμένου να εξασφαλιστεί η μεγαλύτερη δυνατή προσβασι­μότητα αλλά και, κυρίως, ο αδιάβλητος χαρακτήρας της διαδικασίας, το υπουργείο έχει διαμορφώσει ειδική ιστοσελίδα του προγράμματος μέσω της οποίας αποκλειστικά θα γίνεται ηλεκτρο­νικά η υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής και των δικαιολογητικών.

Η βαθμολόγηση των υποψηφίων θα πραγματοποιηθεί αυτοματοποι­ημένα, ηλεκτρονικά από το Πληροφοριακό Σύστημα των επιταγών εισόδου στην αγορά εργασίας.

Η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων θα ξεκινήσει στις 15 Απριλίου 2013 και θα λήξει στις 22 Μαΐου 2013.