Πρόσκληση για Δημοτικό Συμβούλιο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ 1. Δήμαρχο Έδεσσας 2. Τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου 3.Κοινοποίηση: α. Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Έδεσσας (για ενημέρωση) β. Προέδρους Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου (για ενημέρωση)
Printer-friendly version

Μετά την από 19/6/2012 επιστολή της Δημοτικής παράταξης με την επωνυμία «Έδεσσα Πρωτεύουσα Πόλη», σύμφωνα με την παρ. 2 εδ. α΄ του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, σας προσκαλούμε στο Δημαρχείο Έδεσσας σε έκτακτη συνεδρίαση τη Δευτέρα 25 Ιουνίου 2012 και ώρα 19.00 για συζήτηση στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

 

  • Η οικονομική θέση του Δήμου Έδεσσας την 31/12/2010

 

 

 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

 

 

 

 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ