ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Printer-friendly version

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

Ο Δήμαρχος Έδεσσας

Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ που απαιτούνται για έργα επισκευής, συντήρησης ή κατασκευής  σε μόνιμες ή ημιμόνιμες εγκαταστάσεις  (πάγιες εγκ/σεις) στα όρια του Δήμου Έδεσσας συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 46.399,75-€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016.

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη, περιλαμβάνεται στον προϋπολογισμό του Δήμου Έδεσσας με Κ.Α 30/6661.001 με χρηματοδότηση από Σ.Α.Τ.Α  

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (Ταχυδρομική διεύθυνση:         Πλ. Αιγών 1, Έδεσσα 58200) την 13/6/2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.30 π.μ., κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία της αποσφράγισης.

Κάθε συμμετέχων στο διαγωνισμό μπορεί να υποβάλλει έγγραφη προσφορά για μία ή περισσότερες ομάδες υλικών, για το σύνολο όμως των ειδών κάθε ομάδας.

Αντίγραφα της διακήρυξης και πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου. (Τηλ. 2381350721) και στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ
Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε τα Τεύχη Δημοπράτησης

ΑρχείοΜέγεθος
teyxh.zip1.11 MB