ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΧΩΡΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΓΙΑ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΟΔΟΥ ΙΚΟΝΙΟΥ»

Printer-friendly version

Ο ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

προκηρύσσει

τη με συνοπτικό διαγωνισμό δημοπρασία για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου «Προσωρινές διαμορφώσεις χώρου Πλατείας Ελευθερίας για δοκιμαστική λειτουργία κυκλοφοριακών ρυθμίσεων & κατασκευή πεζοδρομίων οδού Ικονίου», προϋπολογισμού -50.000,00 - Ευρώ (με Φ.Π.Α. 24%), που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις α) του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/8.8.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και β) τους όρους του παρόντος τεύχους και καλεί τους ενδιαφερόμενους εργολήπτες και εμπειροτέχνες (Οικονομικούς φορείς) να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του ως άνω έργου, λαμβάνοντας υπόψη τη αρ. 46/2016 μελέτη  της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης, να καταθέσουν τις σφραγισμένες προσφορές τους στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας, έως την 29 Δεκεμβρίου 2016 και ώρα 10:00 π.μ..

Στα πλαίσια των εργασιών του έργου θα γίνουν αφενός προσωρινές διαμορφώσεις στην ευρύτερη περιοχή της πλατείας Ελευθερίας, προκειμένου να εφαρμοστούν πιλοτικά κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και αφετέρου θα γίνουν εργασίες διαμόρφωσης – κατασκευής πεζοδρομίων σε τμήμα της οδού Ικονίου στην πόλη της Έδεσσας.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε έξι (6) μήνες και αρχίζει από την

Ο συνολικός προϋπολογισμός Μελέτης του έργου ανέρχεται σε – 50.000,00 - Ευρώ και αναλύεται σε:

Δαπάνη Εργασιών – 28.285,00 - Ευρώ.

Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) – 5.091,30 - Ευρώ.

Απρόβλεπτα (15%  - 5.006,45 - Ευρώ.

Απολογιστικά για ΑΕΚΚ – 1.939,83 - Ευρώ.

Αναθεώρηση - 0,00 - Ευρώ.

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (24%) – 9.677,42 – Ευρώ.

 

Στον διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν:

Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., εφόσον ανήκουν στην Α1 και άνω τάξη για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ.

β. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ για ποσό ίσο ή μεγαλύτερο του προϋπολογισμού του έργου άνευ ΦΠΑ.

γ. Οικονομικοί φορείς προερχόμενοι από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης εγγεγραμμένοι  στους επίτιμους καταλόγους εγκεκριμένων οικονομικών φορέων της χώρας προέλευσης.

δ. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Ενώσεις Οικονομικών Φορέων) εγγεγραμμένων στην κατηγορία του έργου που δημοπρατείται.

Τόσο το έντυπο της οικονομικής προσφοράς, που θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους, όσο και τα τεύχη δημοπράτησης διατίθενται από την Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ του ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ, οδός Πλατεία Αιγών 1 – Τ.Κ. 58200 Έδεσσα, Πληροφορίες κα Χριστίνα Ασημακοπούλου (γραφείο Νο 9) τηλ.: 2381350717 fax 2381024444. Επίσης τα τεύχη της διακήρυξης (πλην του εντύπου Οικονομικής Προσφοράς το οποίο οφείλουν οι ενδιαφερόμενοι να λάβουν από την Υπηρεσία) είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου Έδεσσας www.edessa.gr

Τα στοιχεία αυτά χορηγούνται στους ενδιαφερόμενους από την αρχή που διεξάγει το διαγωνισμό μέχρι και την 28-12-2016, μία ημέρα πριν την διεξαγωγή της δημοπρασίας. Εφόσον ζητηθούν εμπρόθεσμα χορηγούνται το αργότερο εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας από την υποβολή της αίτησης χορήγησης. Για την παραλαβή των τευχών, οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται σε 10,00 (δέκα) ΕΥΡΩ, εκτός αν αναλάβουν την αναπαραγωγή των τευχών με δική τους δαπάνη και επιμέλεια, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 53 του Ν. 4412/2016.

Ο Δήμαρχος

Δημήτριος Γιάννου

 

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε τα Τεύχη του Διαγωνισμού.

ΑρχείοΜέγεθος
teyxh.zip1.4 MB