Προκήρυξη δύο (2) επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών

Printer-friendly version

Ο Δήμαρχος Έδεσσας

            Έχοντας υπόψη του :

  1. Τις διατάξεις του Ν. 4264/2014 (ΦΕΚ 118Α΄- 15-05-2014) «άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις»
  2. Την αρ. 43 και από 13-2-2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Έδεσσας, περί «χορήγησης επαγγελματικών αδειών λαϊκών αγορών για το Δήμο Έδεσσας».
  3. Την αρ. 268721(1344)/30-6-2017 απόφαση του κ. Αντιπεριφερειάρχη Πέλλας περί «έγκρισης χορήγησης επαγγελματικών αδειών λαϊκών αγορών για το Δήμο Έδεσσας»,

α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι

       την έναρξη της διαδικασίας για τη χορήγηση δύο (2) επαγγελματικών αδειών  λαϊκών αγορών της κατηγορίας (Α: Νωπών οπωροκηπευτικών, αβγών, κομμένων ανθέων), που θα χορηγηθούν σε μόνιμους κατοίκους του Δήμους Έδεσσας,  με τους κάτωθι όρους : 

 

 Άρθρο 1

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ Α∆ΕΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΠΩΛΗΤΗ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

1. Κάθε φυσικό πρόσωπο, που δεν είναι παραγωγός, μπορεί να αποκτήσει άδεια επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών για τον Δήμο Έδεσσας , όπου σύμφωνα με την περ. β της παρ. 2 του άρθ. 8 του παραπάνω νόμου, θα πρέπει να έχει την κατοικία ή τη μόνιμη διαμονή του στον Δήμο Έδεσσας.

2. Η άδεια επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών είναι προσωποπαγής, χορηγείται σε ανέργους για την άσκηση βιοποριστικού επαγγέλματος και μεταξύ αυτών κατά προτεραιότητα με βάση κοινωνικά κριτήρια σε πρόσωπα που ανήκουν στις ακόλουθες κατηγορίες:

(α) μέχρι ποσοστό δώδεκα τοις εκατό (12%), σε άτομα με αναπηρία τουλάχιστον πενήντα (50%) και τυφλούς.

(β) μέχρι ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%), σε πολύτεκνους και τα τέκνα αυτών, καθώς και σε γονείς με τρία τέκνα.

(γ) μέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%), σε ανάπηρους και θύματα ειρηνικής περιόδου του ν. 1370/1944 (Α' 82).

(δ) μέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) σε γονείς ανήλικων τέκνων με αναπηρία και σε γονείς που προστατεύουν άτομα με νοητική αναπηρία, αυτισμό, σύνδρομο down, εγκεφαλική παράλυση, βαριές και πολλαπλές αναπηρίες και πολλαπλές ανάγκες εξάρτησης.

(ε) μέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%), σε ομογενείς Βορειοηπειρώτες και ομογενείς παλιννοστούντες.

(στ) μέχρι ποσοστό επτά τοις εκατό (7%) σε Έλληνες Ρομά που έχουν εγγραφεί στα δημοτολόγια των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης της χώρας.

ζ) μέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) σε άτομα απεξαρτημένα από εξαρτησιογόνες ουσίες και άτομα υπό απεξάρτηση.

3. Οι υπόλοιπες άδειες χορηγούνται με τη διαδικασία της κλήρωσης στην οποία μετέχουν όσοι έχουν υποβάλει αίτηση και είναι άνεργοι. Η ίδια κλήρωση διενεργείται και όταν ο αριθμός των προσώπων τα οποία έχουν προτεραιότητα, κατά κατηγορία, υπερβαίνει τον αριθμό των αδειών που αναλογεί σε κάθε κατηγορία προσώπων. Εάν ο αριθμός των αιτήσεων από ανέργους είναι μικρότερος από τον αριθμό των προς χορήγηση αδειών, οι επιπλέον άδειες χορηγούνται μόνο ύστερα από νέα προκήρυξη και τήρηση της προβλεπόμενης διαδικασίας.

Κατά συνέπεια λαμβάνοντας υπόψη ότι οι χορηγηθείσες άδειες είναι δύο στον αριθμό, και ότι αυτές χορηγούνται με σειρά προτεραιότητας σε ποσοστά που ορίζει ο νόμος, η μία εξ αυτών θα χορηγηθεί στην κατηγορία (α) και η δεύτερη στην κατηγορία (β), εκτός εάν δεν υπάρχουν αιτούντες που ανήκουν στις ως άνω κατηγορίες, οπότε οι άδειες παραχωρούνται σε δικαιούχους επόμενων κατηγοριών.  

 

Άρθρο 2

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλλουν σε διάφορα στάδια τα εξής δικαιολογητικά:

Α) Στάδιο επιλογής αρχικών δικαιούχων.

Στο στάδιο αυτό, όπου επιλέγονται οι δικαιούχοι, υποβάλουν τα παρακάτω κύρια δικαιλογητικά:

  1. Αίτηση για τη συμμετοχή στη διαδικασία της χορήγησης άδειας επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών, η οποία παρέχεται από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου μας.
  2. Βεβαίωση ανεργίας από τον Ο.Α.Ε.∆. σε ισχύ.
  3. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από το Δήμο Έδεσσας (πρόσφατη).
  4. Ένα από τα κάτωθι δικαιολογητικά για την απόδειξη της ιδιότητας που κατά περίπτωση επικαλούνται στην αίτησή τους και ειδικότερα:

α) Για τα άτομα με αναπηρία, Γνωμάτευση Κ.Ε.Π.Α. από το οποίο αποδεικνύεται η αναπηρία τους.

β) Για τους πολύτεκνους και τα τέκνα αυτών, καθώς και για τους γονείς με τρία παιδιά, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή ΑΣΠΕ (Ανώτατη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος).

γ) Για τους γονείς ανήλικων τέκνων με αναπηρία και τους γονείς που προστατεύουν άτομα με νοητική αναπηρία, αυτισμό, σύνδρομο down, εγκεφαλική παράλυση, βαριές και πολλαπλές αναπηρίες και πολλαπλές ανάγκες εξάρτησης, Γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής από το οποίο αποδεικνύεται η ιδιότητα αυτή.

δ) Για τους ομογενείς Βορειοηπειρώτες και τους ομογενείς παλιννοστούντες, αντίγραφο του ειδικού δελτίου ταυτότητας ομογενούς που έχει εκδοθεί από το Υπουργείο Εσωτερικών.

ε) Για τους Έλληνες ΡΟΜΑ, αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας , βεβαίωση εγγραφής στο δημοτολόγιο του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης της χώρας.

ζ) Για τα άτομα απεξαρτημένα από εξαρτησιογόνες ουσίες και τα άτομα υπό απεξάρτηση, βεβαίωση από κέντρο απεξάρτησης, ότι παρακολούθησαν ή παρακολουθούν πρόγραμμα απεξάρτησης.

 

Β) Στάδιο υποβολής δικαιολογητικών για την έκδοση απόφασης χορήγησης Άδειας Επαγγελματία πωλητή Λαϊκών αγορών .

Στο στάδιο αυτό συμμετέχουν οι τελικοί δικαιούχοι του προηγούμενου σταδίου, προκειμένου να εκδοθεί στο όνομα τους η σχετική άδεια υποβάλλοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α)  Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας της αρμόδιας Δ.Ο.Υ.

β) Ε1, Ε3 και εκκαθαριστικά σημειώματα φορολογικών δηλώσεων για τα τελευταία τρία έτη.

γ) Πιστοποιητικό υγείας, σύμφωνα με τη με αριθμό Υ1γ/Γ.Π/οικ 35797/2012 (Β'1199) υπουργική απόφαση όπου αυτό απαιτείτε

δ) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 στην οποία ο ενδιαφερόμενος θα δηλώνει υπεύθυνα ότι, δεν ασκεί άλλο επάγγελμα ο ίδιος, ότι δεν έχει συνταξιοδοτηθεί λόγω γήρατος ή αναπηρίας από οποιοδήποτε ασφαλιστικό φορέα και ότι στο παρελθών δεν έχει μεταβιβάσει την άδειά του.

 

Γ) Στάδιο υποβολής δικαιολογητικών για την χορήγηση Άδειας επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών.

Μετά την χορήγηση της σχετικής απόφασης του αρμόδιου οργάνου που ακολουθεί, οι αδειούχοι οφείλουν να προσκομίσουν τα κάτωθι δικαιολογητικά προκειμένου να χορηγηθεί η άδεια επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών:

α)  Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας του ασφαλιστικού φορέα.

β) Βεβαίωση άσκησης δραστηριοτήτων από το σύστημα TAXIS της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων.

 

Άρθρο 3

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Η αίτηση κατατίθεται από τον ενδιαφερόμενο αυτοπροσώπως ή με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή του ενδιαφερόμενου θεωρημένη από ∆ημόσια Αρχή, στο τμήμα Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων του ∆ήμου Έδεσσας. 

Στην αίτηση πρέπει να επισυνάπτονται όλα τα απαιτούμενα από την προκήρυξη δικαιολογητικά.

Αντικατάσταση ή διόρθωση της αίτησης ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.


Άρθρο 4

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Η όλη διαδικασία θα υλοποιηθεί στις κάτωθι δύο φάσεις:

Φάση Α

«Κατάθεση αιτήσεων & διαδικασία επεξεργασίας φακέλων»

Οι αιτήσεις με τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα γίνονται δεκτές, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, σε αποκλειστική προθεσμία 10 ημερολογιακών ημερών που άρχονται από την πλήρη και με όλους τους προβλεπόμενους τρόπους δημοσίευση της σχετικής προκήρυξης, ήτοι 10-7-2017 έως και 19-7-2017.

Περαιτέρω η επεξεργασία των αιτήσεων θα πραγματοποιηθεί εντός 10 ημερών από την λήξη της ως άνω προθεσμίας (φάση Α). 

Φάση Β

«Κατάθεση απαιτούμενων δικαιολογητικών των τελικών δικαιούχων»

Η προσκόμιση των δικαιολογητικών (α) έως (δ) της παρ.Β του άρθρου 2 «Απαιτούμενα Δικαιολογητικά» θα πρέπει να γίνει σε διάστημα 30 ημερών από την έγγραφη ενημέρωση της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου Έδεσσας προς τον δικαιούχο.

Η δε προσκόμιση των δικαιολογητικών (α) & (β) της παρ. Γ του ιδίου αναφερόμενου άρθρου, θα πρέπει να γίνει εντός προθεσμίας 15 ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής απόφασης για την χορήγηση των αδειών επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών στους τελικούς δικαιούχους.

Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο ο δικαιούχος εκπέσει του αιτήματος του (μη έγκυρη προσκόμιση των δικαιολογητικών, κ.λ.π.), καλείτε σε νέα όμοια προθεσμία, με έγγραφη ενημέρωση από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Έδεσσας, ο επόμενος επιλαχών.  

 

Άρθρο 5

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Δεν δικαιούται νέας άδειας ο επαγγελματίας πωλητής ο οποίος στο παρελθών είχε μεταβιβάζει την άδειά του, καθώς και ο επαγγελματίας πωλητής που είχε  συνταξιοδοτηθεί λόγω γήρατος ή αναπηρίας.

Η διάρκεια της άδειας είναι αόριστη και ανακαλείται αυτοδικαίως μόλις εκλείψει ο λόγος για τον οποίο χορηγήθηκε. Για το σκοπό αυτόν κάθε τρία χρόνια ο αδειούχος καταθέτει προς την αρμόδια αρχή που εξέδωσε την άδεια:

α) Φορολογική ενημερότητα.

β) Ασφαλιστική ενημερότητα.

γ) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 ότι συνεχίζουν να συντρέχουν στο πρόσωπό του οι προϋποθέσεις χορήγησης της άδειας.

Σε περίπτωση που εκλείψει ο λόγος χορήγησης της άδειας κατά οριζόμενα της παρ. 2 του άρθ. 14 του Ν. 4264/2014, ο αδειούχος οφείλει να το δηλώσει εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών στην αρχή που εξέδωσε την άδεια. Σε περίπτωση παράλειψης, υπέχει την ποινική ευθύνη της παραγράφου 1 του άρθρου 31.

 

Άρθρο 6 Δημοσιεύσεις

Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, στην ιστοσελίδα του Δήμου Έδεσσας, ενώ περίληψη αυτής θα δημοσιευτεί σε μία τοπική εφημερίδα κυκλοφορίας Σαββάτου, ημέρα έναρξης της προθεσμίας

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

  ΓΙΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑρχείοΜέγεθος
14430.pdf525.35 KB