ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΑΝΩΝ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΚΕΡΑΣΙΑΣ (Α' ΦΑΣΗ)»

Printer-friendly version

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

(άρθρο 117 του Ν. 4412/2016)

Ο ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

προκηρύσσει

τη µε συνοπτικό διαγωνισμό δημοπρασία για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου µε τίτλο: «Κατασκευή  τοιχίου αντιστήριξης πρανών χειμάρρου Κερασιάς (Α' Φάση)», προϋπολογισμού -12.000,00- Ευρώ (µε Φ.Π.Α. 24%), χρηματοδότηση Σ.Α.Τ.Α. – Κ.Α. 02.30.7336.703, που θα διεξαχθεί σύμφωνα µε τις διατάξεις α) του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/8.8.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και β) τους όρους του παρόντος τεύχους και καλεί τους ενδιαφερόμενους εργολήπτες και εμπειροτέχνες (Οικονομικούς φορείς)  να  υποβάλουν  προσφορά  για  την  ανάδειξη  αναδόχου  κατασκευής  του  ως  άνω  έργου, λαμβάνοντας υπόψη τη αρ. 37/2017 μελέτη της ∆/νσης  Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης, να καταθέσουν τις σφραγισμένες προσφορές τους στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας, έως την 28 Σεπτεμβρίου  2017 και ώρα 10:00 π.µ..

 Η  συνολική προθεσμία εκτέλεσης του  έργου ορίζεται σε έξι (6) μήνες και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

 Ο συνολικός προϋπολογισμός Μελέτης του έργου ανέρχεται σε – 12.000,00 – Ευρώ και αναλύεται σε:

 Δαπάνη Εργασιών – 7.131,48 - Ευρώ.

 Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) - 1.283,67 - Ευρώ.

 Απρόβλεπτα (15%) - 1.262,27 - Ευρώ.

 Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (24%) – 2.322,58 – Ευρώ. Στον διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του

ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆Ι., εφόσον ανήκουν στην Α1 και άνω τάξη για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ.

 β. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ για ποσό ίσο ή μεγαλύτερο του προϋπολογισμού του έργου άνευ ΦΠΑ.

 γ. Οικονομικοί φορείς προερχόμενοι από κράτη - µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης εγγεγραμμένοι  στους επίτιμους καταλόγους εγκεκριμένων οικονομικών φορέων της χώρας προέλευσης.

 δ.  Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Ενώσεις Οικονομικών Φορέων) εγγεγραμμένων στην κατηγορία του έργου που δημοπρατείται.

 Το  έντυπο  οικονομικής προσφοράς,  που  θα  συμπληρωθεί από  τους  διαγωνιζόμενους και  τα  τεύχη δημοπράτησης  διατίθενται  από  την  Δ/ΝΣΗ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  &  ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ  του ΔΗΜΟΥ  ΕΔΕΣΣΑΣ,  οδός  Πλατεία  Αιγών  1  –  Τ.Κ.  58200  Έδεσσα,  Πληροφορίες  κ.  Ελισσάβετ Αντωνιάδου, (γραφείο Νο 7), τηλ.: 2381350713, fax 2381024444. Επίσης τα τεύχη της διακήρυξης (πλην του  εντύπου  Οικονομικής  Προσφοράς  το  οποίο  οφείλουν  οι  ενδιαφερόμενοι  να  λάβουν  από  την Υπηρεσία) είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου Έδεσσας  www.edessa.gr.

 


Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε τα Τεύχη του Διαγωνισμού.