ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΛΟΓΩ ΠΑΓΕΤΟΥ»

Printer-friendly version

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

(άρθρο 117 του Ν. 4412/2016)

Ο ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

προκηρύσσει

τη με συνοπτικό διαγωνισμό δημοπρασία για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΛΟΓΩ ΠΑΓΕΤΟΥ», προϋπολογισμού -13.600,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α. 24%),  χρηματοδότηση του  ΥΠ.ΕΣ.  &  Κ.Α. 30/7331.703, που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις α) του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/8.8.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και β) τους όρους του παρόντος τεύχους και καλεί τους ενδιαφερόμενους εργολήπτες και εμπειροτέχνες (Οικονομικούς φορείς) να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του ως άνω έργου, λαμβάνοντας υπόψη τη αρ. 32/17 μελέτη  της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης, να καταθέσουν τις σφραγισμένες προσφορές τους στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας, έως την Tρίτη 4 Ιουλίου 2017 και ώρα 10:00 π.μ.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε δύο (2) μήνες και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Ο  συνολικός    προϋπολογισμός  της   μελέτης  του    έργου  ανέρχεται    σε  –13.600,00- Ευρώ και αναλύεται σε:

Δαπάνη Εργασιών:

7.782,60 Ευρώ.

Γεν. έξοδα & Όφελος εργολάβου 18% (Γ.Ε.+Ο.Ε.):

1.400,87 Ευρώ.

Απρόβλεπτα (15%):

1.377,52 Ευρώ.

Απολογιστικά για ΑΕΚΚ:

344,70 Ευρώ.

Γ.Ε.+Ο.Ε. 18%  Απολογιστικών:

62,05 Ευρώ.

Αναθεώρηση:

0,00 Ευρώ.

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (24%):

2.632,26 Ευρώ.

Στον διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν:

Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α.     Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., εφόσον ανήκουν στην Α1 και άνω τάξη για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ.

β. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ για ποσό ίσο ή μεγαλύτερο του προϋπολογισμού του έργου άνευ ΦΠΑ.

γ.  Οικονομικοί φορείς προερχόμενοι από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης εγγεγραμμένοι  στους επίτιμους καταλόγους εγκεκριμένων οικονομικών φορέων της χώρας προέλευσης.

δ. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Ενώσεις Οικονομικών Φορέων) εγγεγραμμένων στην κατηγορία του έργου που δημοπρατείται.

Το έντυπο οικονομικής προσφοράς, που θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους και τα τεύχη δημοπράτησης διατίθενται από την Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ του ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ, οδός Πλατεία Αιγών 1 – Τ.Κ. 58200 Έδεσσα, Πληροφορίες: Φανή Γιούσμη (γραφείο Νο 7) τηλ.: 2381350712, FAX.: 2381024444. Επίσης τα τεύχη της διακήρυξης (πλην του εντύπου Οικονομικής Προσφοράς το οποίο οφείλουν οι ενδιαφερόμενοι να λάβουν από την Υπηρεσία) είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου Έδεσσας www.edessa.grΠατήστε εδώ για να κατεβάσετε τα Τεύχη του Διαγωνισμού.

ΑρχείοΜέγεθος
teyxh.zip767.68 KB