ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΈΔΕΣΣΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΝΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ LED»

Printer-friendly version

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμαρχος Έδεσσας προκηρύσσει ανοικτό, διεθνή, ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης το χαμηλότερο συνδυαστικό κόστος κύκλου ζωής, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΈΔΕΣΣΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΝΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ LED», προϋπολογισμού 1.771.811,20 € συμπ/νου ΦΠΑ 24%.

Κωδικοί CPV: 34993000-4, 45316110-9

Ο παρόν διαγωνισμός αφορά στην αντικατάσταση των παλαιών υφιστάμενων φωτιστικών σωμάτων και λαμπτήρων του συστήματος οδοφωτισμού του Δήμου Έδεσσας, με νέα φωτιστικά σώματα, σύγχρονης τεχνολογίας, τύπου LED. Τα παλαιά φωτιστικά σώματα αποξηλώνονται, διαχωρίζονται από τους λαμπτήρες και μεταφέρονται σε χώρο που θα υποδείξει η Υπηρεσία, προς ανακύκλωση. Οι υφιστάμενοι λαμπτήρες συσκευάζονται και αποθηκεύονται ξεχωριστά, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. Η έκταση της παρέμβασης συμπεριλαμβάνει το σύνολο του Δήμου Έδεσσας, ήτοι την πόλη της Έδεσσας και 28 πόλεις ή χωριά που ανήκουν διοικητικά στα όρια του Δήμου. Πιο συγκεκριμένα, ο Ανάδοχος θα προμηθεύσει τον Δήμο Έδεσσας με 4490 τεμάχια φωτιστικών σωμάτων, τύπου LED. Η εργασία αποξήλωσης των παλαιών και εγκατάστασης των νέων φωτιστικών σωμάτων LED αφορά μόνο τα 3604 φωτιστικά σώματα. Τα υπόλοιπα 886 φωτιστικά σώματα θα παραδοθούν από τον Ανάδοχο, συσκευασμένα, σε χώρο που θα υποδείξει η Υπηρεσία, προκειμένου να εγκατασταθούν με ευθύνη του Δήμου.

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Έδεσσας με τη χρήση εγκεκριμένου δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων. Το εν λόγω δάνειο χρηματοδοτείται από πόρους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και από πόρους του Τ.Π.& Δανείων.

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, συνεταιρισμοί ή ενώσεις προμηθευτών που ασκούν σχετική επαγγελματική δραστηριότητα στην Ελλάδα ή σε οποιαδήποτε άλλη χώρα της Ε.Ε. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα υποβάλλουν προσφορά στην Ελληνική γλώσσα.

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε δύο τοις εκατό (2%) επί του προϋπολογισμού, χωρίς Φ.Π.Α., ήτοι στο ποσό των 28.577,60 € και βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης Τράπεζας.

Ο συνολικός χρόνος για την τελική παράδοση της προμήθειας ορίζεται σε εννέα (9) μήνες, από την υπογραφή της σύμβασης.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016. Ημερομηνία έναρξης υποβολής των προσφορών είναι η 31/03/2017 και ώρα 07:00:00. Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 06-04-2017 και ώρα 15:00:00. Η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών είναι η Μεγάλη Τρίτη 11/04/2017 και ώρα 11:00:00, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού.

Για τα έγγραφα της σύμβασης παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση και στην ιστοσελίδα του Δήμου Έδεσσας, http://www.dimosedessas.gov.gr. Σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο 10 ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr , του ΕΣΗΔΗΣ, το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.

Τα έξοδα δημοσίευσης στον Ελληνικό τύπο βαρύνουν τον Ανάδοχο Προμηθευτή. Η παρούσα απεστάλη, με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 24/02/2017, στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στοιχεία επικοινωνίας: Δήμος Έδεσσας / Δνση Τ.Υ. & Πολεοδομίας / Τμήμα Η/Μ Έργων / Πλατεία Αιγών 1, Έδεσσα, Τ.Κ.: 58200 / κ. Ηλίας Γκουγιάννος, κα Ελισάβετ Αντωνιάδου / Τηλ : 23813 50714 – 23813 50713

Ο Δήμαρχος Έδεσσας

                                                                                                                                                                                                                                                 Δημήτριος Γιάννου

 

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε τα Τεύχη του Διαγωνισμού.

ΑρχείοΜέγεθος
7svrorp-o54_prokyrixi_led_edessas.pdf112.3 KB
17proc005853789_analytiki_diakiryxi_led_edessas.pdf707.42 KB
entypo_oikonomikis_prosforas_led_edessas.pdf43.97 KB
tehniki_perigrafi_-_tehnikes_prodiagrafes_led_edessas.pdf189.72 KB
espd-request.pdf90.59 KB
odigies_eniaioy_eyropaikoy_eggrafoy_symvaseon.pdf227.65 KB