ΕΤΗΣΙΕΣ ΚΑΡΤΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ

Printer-friendly version

       Όσοι μόνιμοι κάτοικοι του πεζόδρομου ή οδών όπου εφαρμόζεται το Σύστημα Ελεγχόμενης Στάθμευσης (Σ.Ε.Σ.), επιθυμούν να ανανεώσουν την κάρτα ετήσιας στάθμευσης σε θέσεις του ΣΕΣ για το έτος 2013, ή να εκδώσουν νέα, παρακαλούνται να προσέλθουν στον κ. Βλαδίκα Αργύριο στο γραφείο Δημάρχου, τηλ. 2381350786, προκειμένου να καταθέσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ως και την Παρασκευή 18-1-2013.

   Α)     Δικαιούχοι και όροι για την έκδοση ετήσιας κάρτας:

1.   Κάτοικοι που διαμένουν μόνιμα στον πεζόδρομο ή σε οδούς όπου εφαρμόζεται το Σύστημα Ελεγχόμενης Στάθμευσης (Σ.Ε.Σ.) και είναι κάτοχοι επιβατικού αυτοκινήτου ή επαγγελματικού οχήματος ωφέλιμου βάρους μέχρι έναν (1) τόνο.

 1. Μη κάτοχοι ιδιόκτητου  ή μισθωμένου χώρου στάθμευσης εντός του πεζοδρόμου ή της ζώνης εφαρμογής του ΣΕΣ
 2. Για κάθε κατοικία γίνεται αποδεκτή μία και μόνο αίτηση για συγκεκριμένο αυτοκίνητο, ο αριθμός κυκλοφορίας του οποίου δηλώνεται στην Υπεύθυνη Δήλωση που  κατατίθεται με την αίτηση
 3. Η κάρτα ισχύει για το συγκεκριμένο όχημα και δε μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε άλλο όχημα.
 4. Η κάρτα μόνιμου κατοίκου εκδίδεται από το Δήμο Έδεσσας
 5. Το κόστος της κάρτας έχει οριστεί, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στο ποσό των 75 Ευρώ ανά έτος.
 6. Μετά τον έλεγχο των αιτήσεων και των δικαιολογητικών ο Δήμος μπορεί, αν κριθεί απαραίτητο,  να ζητήσει επιπλέον δικαιολογητικά, καθώς και να μην εγκρίνει την έκδοση της κάρτας σε περίπτωση αναληθών ή διφορούμενων στοιχείων.

  Β)      Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται καθορίζονται ως εξής :

 1.   Αίτηση  (χορηγείται από το αρμόδιο γραφείο)
 2.   Επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος, από την οποία θα προκύπτει η πλήρης (100%) κυριότητα του αιτούντα, εκτός των περιπτώσεων συνιδιοκτητών, στις οποίες θα αποδεικνύεται η μόνιμη κοινή διαμονή.
 3.  Αντίγραφο του Ε1 από το οποίο θα προκύπτει η διεύθυνση της μόνιμης κατοικίας
 4.  Πρόσφατο αντίγραφο λογαριασμού ΔΕΗ, από τον κωδικό χρήσης του οποίου θα φαίνεται ότι γίνεται χρήση οικιακού ρεύματος
 5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία θα δηλώνεται η διεύθυνση μόνιμης κατοικίας, τα στοιχεία κυκλοφορίας του οχήματος, ότι ο αιτών δε διαθέτει ιδιόκτητο ή μισθωμένο χώρο στάθμευσης εντός του πεζοδρόμου ή της ζώνης του ΣΕΣ και ότι τα προσκομισθέντα στοιχεία είναι αληθή
 6. Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό κριθεί απαραίτητο από την υπηρεσία

        Μετά την τηλεφωνική ενημέρωση για την έγκριση της αίτησης

7.    προσκομίζεται το αποδεικτικό καταβολής του αντιτίμου των 75 ευρώ για το έτος 2013.

       Προθεσμία κατάθεσης αιτήσεων και δικαιολογητικών:

        Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν τις αιτήσεις τους με τα συνημμένα δικαιολογητικά ως και την Παρασκευή 18-1-2013.