ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΜΑΚΑΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ (ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε. ΚΑΙ ΕΥΖΗΝ)»

Printer-friendly version

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

Διακηρύσσει

την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια ειδών με τη διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισμού: «Προμήθεια τροφίμων και γάλακτος μακράς διάρκειας για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Έδεσσας και των Νομικών Προσώπων του (ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε. ΚΑΙ ΕΥΖΗΝ) για το έτος 2017, ενδεικτικού Προϋπολογισμού : 56.838,30Ευρώ με ΦΠΑ που θα διεξαχθεί σύμφωνα με:
α) Τις διατάξεις του Νόμου 4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»(ΦΕΚ 147/Α/8-8-16), καθώς και
β) τους όρους του παρόντος τεύχους και καλεί τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές σε Πρόχειρο διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης α) το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της εκάστοτε διαμορφούμενης και πιστοποιούμενης από το Παρατηρητήριο Τιμών Τροφίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, μέσης τιμής πώλησης του είδους, κατά την ημέρα παράδοσης αυτού και που θα αντιστοιχεί σε κάθε χαρακτηριστικό γνώρισμα του είδους για τα εξής είδη: Οπωρολαχανοπωλείου, Ορνιθοπωλείου, Κρεοπωλείου, Ιχθυοπωλείου και Ελαίων και γενικότερα για τα υπόλοιπα είδη τροφίμων που αναγράφονται στο εβδομαδιαίο δελτίο πιστοποίησης τιμών τροφίμων της ανωτέρω Υπηρεσίας β) με τιμές μονάδας για τα υπόλοιπα είδη ήτοι:
Τυροκομικά, Γαλακτοκομικά είδη ,είδη Αρτοποιείου και Παντοπωλείου, είδη αρτοποιείου και ζαχαροπλαστικής, με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή – τιμή μονάδας.

Η ενδεικτική προϋπολογισθείσα δαπάνη της προμήθειας ανέρχεται στο συνολικό ποσό των πενήντα έξι χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα οκτώ ευρώ και τριάντα λεπτών (56.838,30) Ευρώ με (ΦΠΑ 13% & 24%) , θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους και θα βαρύνει τους Κ.Α. εξόδων των προϋπολογισμών του Δήμου Έδεσσας και των Νομικών Προσώπων έτους 2017, έτσι όπως αναφέρονται στις αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής και των Διοικητικών Συμβουλίων των Νομικών Προσώπων.

Ο διαγωνισμός θα γίνει την 14 Μαρτίου ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. -10.30 π.μ. (ώρα λήξης αποδοχής των προσφορών) στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας, Πλατεία Αιγών 1, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμού που έχει συγκροτηθεί με την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με αριθμό 44/2017.

Η κατάθεση των προσφορών θα γίνει στα γραφεία του Δήμου Έδεσσας, στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας, Πλατεία Αιγών 1 -Τ.Κ. 58200. Οι προσφορές υποβάλλονται:α) Από τους ίδιους τους ενδιαφερομένους ή τους νόμιμους εκπροσώπους τους μέχρι την ώρα ενάρξεως του διαγωνισμού (καταληκτική προθεσμία). β) Αποστέλλονται με οποιοδήποτε τρόπο με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι οι προσφορές θα περιέλθουν στην Αναθέτουσα Αρχή μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα, είτε ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφτασαν έγκαιρα στην υπηρεσία, δε θα λαμβάνονται υπόψη και θα επιστρέφονται στους προσφέροντες.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για μία ή περισσότερες «ομάδες ειδών», για τη συνολική όμως προκηρυχθείσα ποσότητα κάθε «ομάδας ειδών», όπως αυτό περιγράφεται μονοσήμαντα στο Παράρτημα της διακήρυξης του διαγωνισμού.
Απόρριψη ενός ή περισσοτέρων ειδών μίας «ομάδας ειδών» επιφέρει αυτόματα την απόρριψη της προσφοράς ολόκληρου της «ομάδας ειδών».
Κριτήριο κατακύρωσης είναι α) το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της εκάστοτε διαμορφούμενης και πιστοποιούμενης από το Παρατηρητήριο Τιμών Τροφίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και πιστοποιούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Π.Ε Πέλλας, κατά την ημέρα παράδοσης αυτού και που θα αντιστοιχεί σε κάθε χαρακτηριστικό γνώρισμα του είδους για τα εξής είδη: Οπωρολαχανοπωλείου, Ορνιθοπωλείου, Κρεοπωλείου, Ιχθυοπωλείου και Ελαίων και γενικότερα για τα υπόλοιπα είδη τροφίμων που αναγράφονται στο εβδομαδιαίο δελτίο πιστοποίησης τιμών τροφίμων της ανωτέρω Υπηρεσίας β) με τιμές μονάδας για τα υπόλοιπα είδη ήτοι: Τυροκομικά, Γαλακτοκομικά είδη, είδη Αρτοποιείου, Παντοπωλείου, γάλα μακράς διάρκειας και, με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή τιμή μονάδας.

Αρμόδιος υπάλληλος για την παροχή διευκρινίσεων είναι ο κ. Σωκράτης Σούγγαρης τηλ. 2381 350 721, fax: 2381024444.

 

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε τη Διακήρυξη του Διαγωνισμού.

ΑρχείοΜέγεθος
4011.pdf369.95 KB