ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΕΥ ΖΗΝ» ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΕΥ ΖΗΝ» ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ
Printer-friendly version

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΕΥ ΖΗΝ» ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ

    Από το Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Αθλητισμού «ΕΥ ΖΗΝ» Δήμου Έδεσσας, ανακοινώνεται ότι οι αιτήσεις για εγγραφές και επανεγγραφές των νηπίων τα οποία έχουν γεννηθεί τα έτη 2008, 2009 και μέχρι 31-3-2010, για το σχολικό έτος 2012-2013, θα γίνονται δεκτές κατά το χρονικό διάστημα από 15 Ιουνίου έως και 15 Ιουλίου 2012.

Βασική προϋπόθεση για την ικανοποίηση του αιτήματος είναι η δυνατότητα  του παιδιού να αυτοεξυπηρετείται.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσκομίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 • Αίτηση της μητέρας ή του πατέρα ή του κηδεμόνα του νηπίου για εγγραφή ή επανεγγραφή του νηπίου. (Το έντυπο χορηγείται από τα γραφεία του «ΕΥ ΖΗΝ»
 • Ιατρική βεβαίωση για καλή σωματική και ψυχική του υγεία και φωτοτυπία βιβλιαρίου υγείας με τα εμβόλια που προβλέπονται.
 • Εφόσον η εγγραφή ή επανεγγραφή του νηπίου γίνει δεκτή από το Δ.Σ., και πριν την εισαγωγή του νηπίου στον Παιδικό Σταθμό, θα πρέπει να προσκομιστούν αποτελέσματα φυματινοαντίδρασης (τεστ Μαντού), τελευταίου μήνα ή βεβαίωση παιδίατρου ότι δεν απαιτείται να γίνει το τεστ.
 • Βεβαίωση εργοδότη και για τους δύο γονείς.
 • Φορολογική δήλωση 2012 και εφόσον ζητηθεί εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογικής δήλωσης 2012.
 • Φωτοτυπία πρόσφατου λογαριασμού Δ.Ε.Η.
 • Για την εγγραφή παιδιών αλλοδαπών γονέων, πλέον των παραπάνω δικαιολογητικών είναι απαραίτητη η προσκόμιση άδειας νόμιμης παραμονής στη χώρα μας.
 • Για επανεγγραφή παιδιών απαιτούνται όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά.
 • Οποιοδήποτε άλλο έγγραφο θεωρεί το Δ.Σ. ότι απαιτείται να προσκομιστεί.

 

 

 

Συμπληρωματικά δικαιολογητικά για ειδικές περιπτώσεις:

 • Αναπηρία γονέων ή τέκνων με ποσοστό 67% . Προσκομίζεται αντίγραφο απόφασης Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής ή βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα.
 • Διαζευγμένοι γονείς ή γονείς σε διάσταση. Προσκομίζεται απόφαση επιμέλειας παιδιού από αρμόδιο δικαστήριο και διαζευκτήριο.)

   Ενημερώνουμε ότι η υπηρεσία μας είναι υποχρεωμένη να αναζητήσει αυτεπάγγελτα πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (άρθρο 16 Ν.3448/2006 ΦΕΚ 57/Α΄)

Αιτήσεις με ελλιπή δικαιολογητικά δεν θα γίνονται δεκτές.

   Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων (15 Ιουλίου), το Δ.Σ. σε ειδική συνεδρίασή του και αφού εξετάσει τα δικαιολογητικά, θα προβεί στην επιλογή και κατανομή των νηπίων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τον κανονισμό λειτουργίας των Παιδικών  Σταθμών Δήμου Έδεσσας, καθώς επίσης και στον καθορισμό των τροφείων.

   Σε περίπτωση που οι αιτήσεις εγγραφής, υπερβαίνουν σε αριθμό τη δυναμικότητα των Σταθμών και λαμβάνοντας υπόψη το προσωπικό που υπηρετεί, η επιλογή γίνεται από τα μικρότερα νήπια προς τα μεγαλύτερα.

   Τα αποτελέσματα για την εγγραφή ή επανεγγραφή των νηπίων και ο Παιδικός Σταθμός στον οποίο θα φιλοξενηθούν θα ανακοινωθούν το μήνα Αύγουστο.

     Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση των παιδικών σταθμών, Δαρδανελίων 15, τηλ. 2381024074 από τις 7.30 έως 12.30 .

Οι αιτήσεις θα κατατίθενται ως εξής:

α. Για τους Παιδικούς Σταθμούς Έδεσσας και περιχώρων στα γραφεία της Διεύθυνσης των παιδικών σταθμών, Δαρδανελίων 15, τηλ. 2381024074 από τις 7.30 έως 12.30 .

β. Για την  Άρνισσα, τον Άγιο Αθανάσιο, τα Ξανθόγεια, το Γραμματικό και την Περαία, στο γραφείο του παιδικού Σταθμού Άρνισσας , από τις 13.30 έως 14.30. Τηλ. επικοινωνίας 2381031236.

γ. Για την  Παναγίτσα και τη Ζέρβη, στο γραφείο του παιδικού σταθμού Παναγίτσας από τις 13.30 έως 14.30. Τηλ. επικοινωνίας 2381034169.

 

                                                                                                                                  Η Πρόεδρος

 

 

Βλάχου Κατσάρα Μαρία