Ανακοίνωση Πρόσληψης Ειδικού Συνεργάτη

Printer-friendly version

Ο Δήμαρχος Έδεσσας

Έχοντας υπόψη:

1.- Τις διατάξεις του άρθρου 58 παρ. 1 εδαφ.  δ του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.
     Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
     Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2.- Τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143 Α/28-6-2007) «
     Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων».

3.- Τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Έδεσσας

 

   Καλεί τους/τις ενδιαφερόμενους/νες να υποβάλλουν σχετική αίτηση με σύντομο βιογραφικό σημείωμα και αποδεικτικά των προσόντων τους, σχετικά με την πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη.

 

Οι ενδιαφερόμενοι/ νες  πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:

 

Α) Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07 (άρθρα 11 έως και 17). Για τα γενικά προσόντα διορισμού απαιτείται χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνετε ότι πληρούνται  τα συγκεκριμένα προσόντα.

Β) Πτυχίο ή δίπλωμα Πανεπιστημίου Νομικών και Πολιτικών Επιστημών  της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής.

Γ) Πτυχίο γνώσης αγγλικής γλώσσας (επίπεδο first certificate)

 

    Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων με βιογραφικό σημείωμα και τα σχετικά δικαιολογητικά θα κατατίθενται μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την τελευταία δημοσίευση της παρούσας , στα γραφεία του Δήμου (αρμ. Γραφείο Προσωπικού τηλ. 23813 50732-3 ) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

                                                                            

                                                                            Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

                                                               Δημήτριος  Γιάννου