Υλοποίηση δράσεων ενταγμένης πράξης CINECULTURE

Printer-friendly version
logotypo_cineculture.jpg

Στα πλαίσια των απαιτούμενων διαδικασιών, βάση της κείμενης νομοθεσίας των ΟΤΑ ο Δήμος Έδεσσας έχει ολοκληρώσει την αποδοχή της εγκεκριμένης του πράξης  με τίτλο “Interactive and virtual presentation of cultural heritage & cinema” με ακρωνύμιο “CINECULTURE” από το πρόγραμμα INTERREG IPA Cross Border Cooperation Programme "Greece - Republic of North Macedonia 2014-2020",  μέσω του Δημοτικού του Συμβούλιου. Η πράξη έχει συνολικό προϋπολογισμό 569.264.00€ και ο Δήμος Έδεσσας, ο οποίος είναι επικεφαλής εταίρος του προγράμματος, υλοποιεί δράσεις συνολικού κόστους 258.190,00€.

Στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα οι υπηρεσίες του Δήμου Έδεσσας θα προχωρήσουν στην ενεργοποίηση του συνόλου των κωδικών ανά είδος ενέργειας, εκτός αυτών που ήδη έχουν σύμβαση, σύμφωνα πάντα με την ανάλυση του τεχνικού δελτίου της πράξης. Συγκεκριμένα θα πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες διαγωνιστικές διαδικασίες και αναθέσεις, αναλόγως του προϋπολογισμού και της φύσης του κάθε κωδικού, ως εξής:

Α. Ηλεκτρονικός εξοπλισμός πρώην οικίας Τσάμη και εξοπλισμός προβολής θερινού σινεμά (Purchase of essential equipment for the Tsamis house in Varosi and for the open-air cinema in Mills area, Edessa), που αφορά στα παραδοτέα D1.1.2, D4.1.2 και D4.1.3 της ενταγμένης πράξης, αρχικού προϋπολογισμού 84.250,00€.

Β. Εξοπλισμός επίπλωσης (Furniture and fittings) που αφορά στα παραδοτέα D4.1.2 και D4.1.3 της ενταγμένης πράξης, προϋπολογισμού 8.450,00€.

Γ. Επέκταση του υφιστάμενου συστήματος ασύρματης πρόσβασης (Extension of the existing internet wireless system), ), που αφορά στο παραδοτέο D4.1.1 της ενταγμένης πράξης, προϋπολογισμού 8.000,00€.

 

Η παρούσα ανακοίνωση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και να αποσταλεί για ανάρτηση και στην ιστοσελίδα του προγράμματος χρηματοδότησης.