ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 24ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2021 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ