ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΥΟ ΑΔΕΙΩΝ ΣΤΑΣΙΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΩΛΗΤΕΣ ΜΕ ΕΙΔΗ ΕΜΠΟΡΙΑΣ «ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΗΣ» ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

Printer-friendly version

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Έδεσσας

Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι

Τη χορήγηση δύο  (2) επαγγελματικών αδειών στάσιμου  εμπορίου  για  την  περιοχή  της  Έδεσσας με αντικείμενο πώλησης «πρωτογενή διατροφικά προϊόντα γης» στην περιοχή Καταρρακτών και σε αντίστοιχα σημεία-θέσεις έκτασης 4Χ2 μέτρα, που εμφαίνονται στο επισυναπτόμενο σκαρίφημα, σύμφωνα το Ν.4497/2017, ως εξής:

ΑΡΘΡΟ1 -   ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

      1) Δικαιούχοι της  μίας εκ των δύο αδειών (60%) είναι άνεργα ενήλικα φυσικά πρόσωπα, μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Έδεσσας, που ανήκουν ταυτόχρονα  σε μία από τις παρακάτω κατηγορίες για τις αναγράφονται τα μόρια που αντιστοιχούν σε αυτές (Ομάδα 1)  :

ΟΜΑΔΑ 1

 

Κατηγορία

Αριθμός Μορίων

Δικαιολογητικό

α) άτομα με αναπηρία

15 μόρια για αναπηρία έως 50% και 31 μόρια για αναπηρία 67% και πάνω

Γνωμάτευση Κ.Ε.Π.Α.

40 μόρια, ειδικά αν η αναπηρία είναι μη ιατή και αφορά στη λειτουργική κατάσταση των οφθαλμών (μείωση οπτικής οξύτητας ή/και διαταραχή των οπτικών πεδίων) σε ποσοστό 80% και άνω.

Γνωμάτευση Κ.Ε.Π.Α.

β) πολύτεκνοι και τέκνα αυτών

31 μόρια, τα μόρια της κατηγορίας αυτής διπλασιάζονται σε περίπτωση μονογονεϊκής οικογένειας

πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή ΑΣΠΕ

γ) τρίτεκνοι

15 μόρια, τα μόρια της κατηγορίας αυτής διπλασιάζονται σε περίπτωση μονογονεϊκής οικογένειας

πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή ΑΣΠΕ

δ) γονείς - κηδεμόνες ανήλικων τέκνων με αναπηρία και σε γονείς που προστατεύουν άτομα με νοητική αναπηρία, αυτισμό, σύνδρομο down, εγκεφαλική παράλυση, βαριές και πολλαπλές αναπηρίες και πολλαπλές ανάνκες εξάρτησης

23 μόρια, τα μόρια της κατηγορίας αυτής τριπλασιάζονται σε περίπτωση μονογονεϊκής οικογένειας

 Γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής από το οποίο αποδεικνύεται η ιδιότητα αυτή.

 

ε) άτομα απεξαρτημένα από εξαρτησιογόνες ουσίες

8 μόρια

βεβαίωση από κέντρο απεξάρτησης

στ) προστάτες μονογονεϊκών οικογενειών που δεν εντάσσονται στις κατηγορίες β, γ και δ)

10 μόρια

Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης

ζ) αποφυλακισθέντες από μακρόχρονη ποινή

8 μόρια

Αποφυλακιστήριο  έγγραφο

 
2) Δικαιούχοι της δεύτερης εκ των δύο αδειών (40%) είναι άνεργα ενήλικα φυσικά πρόσωπα,  μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Έδεσσας; (Ομαδα 2).

 

       Παρατήρηση : Η κατηγορία «ε) άτομα που διαβιούν σε καταυλισμούς ή σε οικισμούς με χαρακτηριστικά κοινωνικού αποκλεισμού όπως οι Ρομά», δεν δύναται να συμπεριληφθεί στις ως άνω κατηγορίες καθώς δεν έχει εκδοθεί ακόμη η Κ.Υ. Απόφαση που θα καθορίζει τον τρόπο, τη διαδικασία, και τα δικαιολογητικά για την υπαγωγή στην περίπτωση αυτή και με τον τρόπο αυτό καθίσταται αδύνατη η ασφαλής και νόμιμη ένταξη οιουδήποτε στην κατηγορία αυτή.

 

Άρθρο 2  : ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ

ΣΤΑΔΙΟ ΠΡΩΤΟ

   1.    Στο πρώτο στάδιο αξιολογούνται τα δικαιολογητικά των υποψήφιων δικαιούχων που ανήκουν στις κατηγορίες της Ομάδας 1 και χορηγείται Η ΜΙΑ ΑΔΕΙΑ με βάση τη μοριοδότηση του παραπάνω πίνακα. Προηγούνται όσοι υποψήφιοι συγκεντρώσουν τα περισσότερα μόρια σε μία ή περισσότερες από τις κατηγορίες της Ομάδας 1. Σε περίπτωση ισοβαθμίας προκρίνονται αυτός που έχει μικρότερο οικογενειακό εισόδημα με βάση την Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου του τελευταίου οικονομικού έτους. Σε περίπτωση εκ νέου ισοβαθμίας διενεργείται κλήρωση. Ο επιλεγείς για τη χορήγηση της άδειας, επιλέγει ίδιος τη θέση στην οποία θα δραστηριοποιηθεί.

   2.   Αν δεν υπάρξει υποψήφιος για την Ομάδα 1, η άδεια αυτή προστίθεται στην Ομάδα 2.  Επίσης, οι υποψήφιοι της ομάδας 1, που, σύμφωνα με τη μοριοδότησή τους, δεν τους χορηγείται άδεια, προστίθενται στους υποψηφίους της Ομάδας 2.

 

ΣΤΑΔΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

   1.    Στο δεύτερο στάδιο διατίθεται Η ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΔΕΙΑ που αφορά την Ομάδα 2 (άνεργα ενήλικα φυσικά πρόσωπα), αλλά και η άδεια που αντιστοιχεί στην Ομάδα 1 (άνεργα ενήλικα φυσικά πρόσωπα που ανήκουν σε ειδικές κατηγορίες), μόνο σε περίπτωση που για αυτήν δεν έχει υπάρξει κανένας υποψήφιος.

   2.  Οι υποψήφιοι της Ομάδας 2 και οι υποψήφιοι της Ομάδας 1  στους οποίους δεν χορηγείται άδεια κατά το πρώτο στάδιο, κατατάσσονται όλοι μαζί σε αύξουσα σειρά, με βάση το δηλωθέν οικογενειακό εισόδημά τους, όπως εμφανίζονται στην Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου του τελευταίου οικονομικού έτους. Για τη χορήγηση της ή των αδειών επιλέγονται οι υποψήφιοι με το χαμηλότερο εισόδημα.

Παρατήρηση : Ως Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου του τελευταίου οικονομικού έτους λογίζεται αυτή του 2018, που αφορά εισοδήματα του 2017.

 

Άρθρο 3 :  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ  ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

  1. Για τη συμμετοχή στη διαδικασία για την έκδοση άδειας επαγγελματία πωλητή υπαίθριου εμπορίου υποβάλλονται αποκλειστικά στο χρονικό διάστημα από Δευτέρα 23/07/2018 έως και Τρίτη 31/07/2018 τα εξής δικαιολογητικά  :

α. αίτηση-υπεύθυνη δήλωση, στην οποία ο ενδιαφερόμενος δηλώνει ότι είναι άνεργος, ότι δεν λαμβάνει σύνταξη γήρατος ή αναπηρίας από οποιονδήποτε φορέα, ότι ο σύζυγος και τα προστατευόμενα τέκνα του δεν κατέχουν άλλη άδεια επαγγελματία πωλητή υπαίθριου εμπορίου οποιασδήποτε κατηγορίας και ότι ο ίδιος δεν υπήρξε στο παρελθόν κάτοχος οποιασδήποτε μορφής άδειας υπαίθριου εμπορίου,

β. βεβαίωση ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ.,

γ. εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος του τελευταίου φορολογικού έτους,

δ. τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά για την απόδειξη ότι ο ενδιαφερόμενος είναι πρόσωπο που εμπίπτει σε κάποια ή κάποιες από τις κατηγορίες της ομάδας 1 (βλ. σχετική στήλη του εκεί πίνακα).

η. βεβαίωση μόνιμης κατοικίας Δήμου Έδεσσας.

  2.    Μετά τη λήψη των δύο παραπάνω σταδίων, και αφού η αρμόδια επιτροπή επεξεργαστεί τους σχετικούς φακέλους, αναρτώνται στο δημοτικό κατάστημα, εντός τεσσάρων εργάσιμων ημερών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών,  σε πίνακες τα ονόματα :

α) των αποκλειομένων από τη διαδικασία

β) των  δικαιούχων και κατά σειρά προτεραιότητας ανά ομάδα σύμφωνα με την προκήρυξη και

γ) των δύο τελικώς επιλεγέντων.

          Ταυτόχρονα δίδεται προθεσμία άλλων 15 ημερών για την υποβολή τυχόν ενστάσεων κατά των παραπάνω πινάκων, οι οποίες εξετάζονται από την ως άνω επιτροπή, τα δε αποτελέσματα αναρτώνται εντός πέντε εργάσιμων ημερών από τη επομένη της λήξης υποβολής των ενστάσεων, οπότε και οι πίνακες καθίστανται οριστικοί.

 

Άρθρο 4 : ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

1. Οι τελικώς επιλεγέντες προκειμένου να εκδοθεί η σχετική απόφαση για την χορήγησης της άδειας από το αρμόδιο όργανο  υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 

α)  Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας της αρμόδιας Δ.Ο.Υ.

β) Ε1, Ε3 και εκκαθαριστικά σημειώματα φορολογικών δηλώσεων για τα τελευταία τρία έτη.

γ) βεβαίωση ασφάλισης στον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα

δ) Πιστοποιητικό υγείας, σύμφωνα με τη με αριθμό Υ1γ/Γ.Π/οικ 35797/2012 (Β'1199) υπουργική απόφαση.

2.  Οι αδειούχοι, κάτοχοι της απόφασης του προηγούμενου άρθρου, αφού διεκπεραιώσουν τις ασφαλιστικές και φοροτεχνικές τους υποχρεώσεις, οφείλουν να προσκομίσουν εντός 15 ημερών τα κάτωθι δικαιολογητικά προκειμένου να χορηγηθεί η άδεια επαγγελματία πωλητή στάσιμου εμπορίου :

  α)  Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας του ασφαλιστικού φορέα.

  β) Βεβαίωση άσκησης δραστηριοτήτων από το σύστημα TAXIS της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων.

          Για το λόγο αυτό, η απόφαση της παρ. 1 που κοινοποιείται στους ενδιαφερόμενους εκδίδεται υπό τον όρο της προσκόμισης στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, των παραπάνω δικαιολογητικών, επ΄απειλή ανάκλησης αυτής, μετά την πάροδο της ως άνω προθεσμίας. Σε τέτοια περίπτωση, η απόφαση ανάκλησης κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο και καλείται ο επόμενος επιλαχών των πινάκων του άρθρου 3.

3.   Μετά την οριστικοποίηση της δραστηριοποίησης του αδειούχου, αυτός καλείται από το Τμήμα Εσόδων του Δήμου για την καταβολή του ετήσιου τέλους, το οποίο ορίζεται στην 268/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Έδεσσας, η οποία εξακολουθεί να ισχύει, και ανέρχεται σε 28,48 ευρώ ανά μήνα καταβαλλόμενο άπαξ σε ετήσια βάση και για τη χρήση του 2018 ως περίοδος προσαρμογής. Από το έτος 2019 και έπειτα το παραπάνω τέλος θα αναπροσαρμοστεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που λαμβάνεται πριν τη λήξη εκάστου έτους.

4.  Στις περιπτώσεις πωλητών υπαίθριου εμπορίου που είναι ενταγμένοι στο πρόγραμμα «Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης» (ΚΕΑ) του άρθρου 235 του ν. 4389/2016 (Α΄ 94) και των οποίων η πράξη έγκρισης ένταξης δεν έχει ανακληθεί, τα προβλεπόμενα τέλη για τη δραστηριοποίηση των πωλητών στο υπαίθριο εμπόριο (ανταποδοτικά, δημοτικά κ.λπ.) μειώνονται κατά το ήμισυ. Για το λόγο αυτό, ο αδειούχος με αίτηση - υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου πωλητή προς τους αρμόδιους φορείς, δηλώνει ότι είναι ενταγμένος στο ΚΕΑ και ότι δεν έχει ανακληθεί η πράξη έγκρισης ένταξης σε αυτό, τον αριθμό της άδειας υπαίθριου εμπορίου και τον αριθμό της πράξης έγκρισης ένταξης στο ΚΕΑ, προκειμένου να ενεργοποιηθούν τα ανωτέρω δικαιώματα.

  5.  Η άδεια, η οποία φέρεται από τον κάτοχό της και επιδεικνύεται κατά τον έλεγχο στα αρμόδια ελεγκτικά όργανα και περιλαμβάνει όλα τα αναγκαία κατά νόμο στοιχεία, υπογράφεται και σφραγίζεται από τα αρμόδια όργανα, σε αυτήν δε καταγράφονται και υποσημειώνονται όλες οι σχετικές μεταβολές ή εκδίδονται συναφείς με αυτήν πράξεις.

 

Άρθρο 5 : ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1 . Η διάρκεια της άδειας είναι αόριστη και θεωρείται κάθε τρία χρόνια από την εκδούσα αρχή.

2.  Η άδεια ισχύει μόνο για το συγκεκριμένο σημείο για το οποίο χορηγήθηκε και περιγράφεται στο επισυναπτόμενο σκαρίφημα.

ΑρχείοΜέγεθος
187.pdf983.45 KB