ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΣΕ ΑΜΕΑ – ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΈΔΕΣΣΑΣ

Printer-friendly version


Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η – Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

Παραχώρησης μίας (1) θέσης περιπτέρου σε ΑΜΕΑ – ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥΣ στον Δήμο Έδεσσας (υποπ. ΣΤ2 περ. 4 του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/12, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 76 του Ν. 4257/14)

           Με την αρ. 164/19-6-2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Έδεσσας , η οποία  εγκρίθηκε με την αρ. 6128/11-5-2016 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, αποφασίστηκε  η διατήρηση της κενωθείσας θέσης περιπτέρου που βρίσκεται επί της Πλ. Ελευθερίας, καθώς η σχετική άδεια καταργήθηκε, η δε ισχύουσα σύμβαση μίσθωσης με τρίτο πρόσωπο κάτοχο του περιπτέρου, έληξε.

         Με την αρ. 93/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Έδεσσας, καθορίστηκε ο πάγιος τρόπος παραχώρησης των θέσεων παγίως και συγκεκριμένα ότι τα πρώτα τρία (3) σε αριθμό περίπτερα (σε εφαρμογή του τιθέμενης ποσόστωσης 30%) που θα προκύψουν ως «κενωθέντα» και εφόσον αποφασιστεί η διατήρησή τους, θα παραχωρηθούν σύμφωνα με την περ. 4 του άρθρου 76 του Ν. 4257/14 (ήτοι σε άτομα με αναπηρία ή πολύτεκνους ή σε μόνιμους αξιωματικούς, ανθυπασπιστές και υπαξιωματικούς, δόκιμους έφεδρους αξιωματικούς και οπλίτες θητείας που συμμετείχαν στα πολεμικά γεγονότα στην Κύπρο - σύμφωνα με τα αναλυτικά αναφερόμενα στην οικεία διάταξη) τα δε επόμενα σε σειρά επτά (7) «κενωθέντα» περίπτερα, θα παραχωρηθούν σύμφωνα με την περ. 5 του άρθρου 76 του Ν. 4257/14 (ήτοι με δημοπρασία - σύμφωνα με τα αναλυτικά αναφερόμενα στην οικεία διάταξη).

      Με την αρ. 156/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Έδεσσας αποφασίστηκε  η  διατήρηση της μίας θέσης περιπτέρου - που είναι κενή από μακρού χρόνου - και η κατάργηση της δεύτερης θέσης εκ των δύο θέσεων που βρίσκονται στην Τ.Κ. Φλαμουριάς του Δήμου Έδεσσας, σύμφωνα και με την αρ. 2/2018 απόφαση - γνώμη του Συμβουλίου της ως άνω  Τ.Κ.

           Μετά από τα παραπάνω, η ως άνω κενή θέση για την οποία αποφασίστηκε η διατήρηση, είναι η Τρίτη (και τελευταία) στη σειρά προς παραχώρηση που - σύμφωνα με την ως άνω απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου-  θα παραχωρηθεί με τη διαδικασία της περ. 4 του άρθρου 76 του Ν. 4257/14 (ήτοι σε άτομα με αναπηρία ή πολύτεκνους ή σε μόνιμους αξιωματικούς, ανθυπασπιστές και υπαξιωματικούς, δόκιμους έφεδρους αξιωματικούς και οπλίτες θητείας που συμμετείχαν στα πολεμικά γεγονότα στην Κύπρο, σύμφωνα με τα αναλυτικά οριζόμενα πιο πάνω).

         Κατόπιν των ανωτέρω, ο Δήμος Έδεσσας, ανακοινώνει την παραχώρηση της παραπάνω μίας θέσης περιπτέρου στην Τ.Κ. Φλαμουριάς και σε ακριβή χώρο που θα υποδείξει το Συμβούλιο της Τ.Κ. και για το οποίο θα γνωμοδοτήσει το Τ. Τροχαίας .  Σύμφωνα με τις ισχύουσες ως άνω διατάξεις ισχύουν τα παρακάτω :

 

Α) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΙΣΘΙΟΥ

Θέση περιπτέρου

     Τ.Κ. Φλαμουριάς Δήμου Έδεσσας

Διάρκεια παραχώρησης

   Δέκα (10) έτη (από της συνάψεως του παραχωρητηρίου)

 

Β) ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΕΚΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Κατηγορίες υποψηφίων

(τυπική προϋπόθεση

υποβολής αποδεκτής αίτησης)

 α) άτομα με αναπηρία (Α.με.Α.)    ή

 β) πολύτεκνοι     ή

  γ) όσοι μόνιμοι αξιωματικοί, ανθυπασπιστές και υπαξιωματικοί, δόκιμοι έφεδροι αξιωματικοί και οπλίτες θητείας συμμετείχαν με οποιονδήποτε τρόπο στα πολεμικά γεγονότα της χρονικής περιόδου από την 20ή Ιουλίου έως την 20ή Αυγούστου 1974 στην Κύπρο, καθώς και στα γεγονότα που έλαβαν χώρα το 1964 στην Τυληρία και Λευκωσία και το 1967 στην Κοφινού και τους Αγίους Θεοδώρους της Κύπρου. Από την εφαρμογή της παρούσας περίπτωσης εξαιρούνται όσοι ενεπλάκησαν κατά τις παραπάνω περιόδους με οποιονδήποτε τρόπο σε παράνομες δραστηριότητες σε βάρος της νόμιμης λειτουργίας του πολιτεύματος της Κυπριακής Δημοκρατίας.

 

Πρόσθετη προϋπόθεση

(Ν. 3463/06, άρθρο 285)

     Η μη ύπαρξη, εις βάρος του ενδιαφερομένου, βεβαιωμένων ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δήμο Έδεσσας, με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκκρεμοδικίας και του διακανονισμού καταβολής αυτών, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία

 

Γ) ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

 

  1. 1.      Αίτηση
  2. 2.      Φ/Α Δ. Αστυνομικής Ταυτότητας
  3. Δικαιολογητικό απόδειξης της αντίστοιχης ιδιότητας  :

 

Α) Για τα Άτομα με Αναπηρίαγνωμάτευση της Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας υγειονομικής επιτροπής του άρθρου 6 του Ν.2556/1997, όπως ισχύει σήμερα

Β) Για τους Πολύτεκνους : Πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδας

Γ)  Για τους πολεμιστές Κύπρου : πλήρες πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α΄ και βεβαίωση του οικείου συνδέσμου ή συλλόγου πολεμιστών αναγνωρισμένου από το Υπ. Εθν. Άμυνας

 

  1. 4.                   Εκκαθαριστικό έτους 2018
  2. Βεβαίωση μη οφειλής σύμφωνα με το άρθρο 285 του Ν. 3463/06 (Γραφείο 12, Δήμου Έδεσσας)

 

         Τα δικαιολογητικά θα πρέπει να κατατεθούν στο Δήμου Έδεσσας (Τμήμα Αδειοδοτήσεων) από την Δευτέρα 6-8-2018 έως και την Δευτέρα 14-8-2018. Εκτός των παραπάνω ημερομηνιών, οι αιτήσεις θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

 

Δ)  ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ & ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΑΠΟΔΟΧΗΣ

 

 

 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Οι υποψήφιοι πρέπει :

Α) να αποδείξουν μία από τις αναφερόμενες στην παρ. (Β) ιδιότητες

Β) να μην οφείλουν στον Δήμο, σύμφωνα με τα οριζόμενα πιο πάνω

Γ) να καταθέσουν τα λοιπά αναφερόμενα στην παρ. (Γ) δικαιολογητικά

      Από τους κατ αρχήν αποδεκτές αιτήσεις σύμφωνα με τα παραπάνω, επιλέγεται ο έχων αριθμητικά χαμηλότερο το οικογενειακό εισόδημα, όπως αυτό ορίζεται στη φορολογική νομοθεσία, δηλαδή το συνολικό ετήσιο φορολογικό πραγματικό ή το εισόδημα που προκύπτει με βάση τις αντικειμενικές δαπάνες και υπηρεσίες δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων, το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα του φορολογούμενου, της συζύγου αυτού και των ανήλικων τέκνων του από κάθε πηγή (έγγρ. ΥΠΟΙΚ, Δ12Α1171214ΕΞ2012/11-12-2012)

 

Ε) ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΑ

Τέλος

Απαιτείται καταβολή ετήσιου  τέλους ύψους πενήντα (50) ευρώ από της συνάψεως του παραχωρητηρίου που αφορά την χρήση του χώρου για την τοποθέτηση του κουβουκλίου, καθώς και το αντίστοιχο τέλος για την κατάληψη περιβάλλοντος του κουβουκλίου χώρου, το οποίο υπολογίζεται κατά περίπτωση

Διαδοχή

Σύζυγος ή ενήλικα τέκνα που καθίστανται κληρονόμοι των ανωτέρω προσώπων κατά το διάστημα της δεκαετούς παραχώρησης, υπεισέρχονται αυτοδίκαια στο ανωτέρω δικαίωμα, εφόσον δηλώσουν την επιθυμία τους στην αρμόδια αρχή. Σε περίπτωση πλειόνων του ενός διαδόχων κατά τα ανωτέρω, προσκομίζεται και υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 με την οποία δηλώνεται η βούληση των λοιπών να παραχωρηθεί το δικαίωμα στον αιτούντα.

Υποχρέωση αναγγελίας θανάτου - Υποκατάσταση

Σε περίπτωση θανάτου του δικαιούχου, οι κληρονόμοι αυτού ή ο μισθωτής υποχρεούνται να αναγγείλουν εντός μηνός το θάνατο στον οικείο δήμο. Στην περίπτωση αυτή, οι συμβάσεις μίσθωσης που δεν έχουν λήξει, εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι τη λήξη τους. Εάν δεν υπάρχουν διάδοχοι, η μίσθωση συνεχίζεται μέχρι τη λήξη της, κατόπιν αιτήματος του μισθωτή και τα μισθώματα και τέλη της περιόδου αυτής καταβάλλονται στο δήμο.

 

Εκμίσθωση - Αναπλήρωση δικαιούχου

Εκμίσθωση του δικαιώματος εκμετάλλευσης σε τρίτους, επιτρέπεται μόνον για λόγους γήρατος ή σε περίπτωση αναπηρίας του δικαιούχου σε ποσοστό 67% και άνω, η οποία αποδεικνύεται βάσει των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων. Τον δικαιούχο μπορεί να αναπληρώνει ο/η σύζυγος και τα ενήλικα τέκνα, τα στοιχεία των οποίων αναγράφονται στην πράξη παραχώρησης.

 

Κουβούκλιο

Η προμήθεια του κουβουκλίου, αποτελεί ευθύνη και υποχρέωση του δικαιούχου, το οποίο πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις της καταργηθείσας Φ.443531/243030/1969 (Β΄588) απόφασης και τοποθετείται με υπόδειξη της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου μας. Η διατήρηση του υπάρχοντος στο σημείο κουβουκλίου αποτελεί αντικείμενο συμφωνίας του δικαιούχου με τον προηγούμενο κάτοχο αυτού

Διαρκής εκμετάλλευση

Η εκμετάλλευση του περιπτέρου :

Α) πρέπει να αρχίσει εντός ενός (1) μηνός από την έκδοση της σύμβαση παραχώρησης και

Β) να διασφαλίζεται η διαρκής και μόνιμη λειτουργία του περιπτέρου. Σε διαφορετική περίπτωση, και μετά από εισήγηση των αρμοδίων οργάνων, η άδεια παραχώρησης ανακαλείται.

     

 Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

 

ΔΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΑρχείοΜέγεθος
13496.pdf573.05 KB