ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ « ΕΥ ΖΗΝ» , ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ – ΔΗ.ΚΕ.ΔΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ

Printer-friendly version


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

Διακηρύσσει

την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια ειδών με τη διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισμού:"Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Νομικού Προσώπου του Δήμου Έδεσσας «ΕΥ ΖΗΝ» , της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης – ΔΗ.ΚΕ.ΔΕ και την προμήθεια φρέσκου παστεριωμένου γάλακτος του Δήμου Έδεσσας", ενδεικτικού Προϋπολογισμού : 61.694,82 Ευρώ με ΦΠΑ που θα διεξαχθεί σύμφωνα με:
α) Τις διατάξεις του Νόμου 4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»(ΦΕΚ 147/Α/8-8-16), καθώς και
β) τους όρους του παρόντος τεύχους και καλεί τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές σε Πρόχειρο διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την α) το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της εκάστοτε διαμορφούμενης και πιστοποιούμενης από το Παρατηρητήριο Τιμών Τροφίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, μέσης τιμής πώλησης του είδους, κατά  την ημέρα παράδοσης αυτού και που θα αντιστοιχεί σε κάθε χαρακτηριστικό γνώρισμα του είδους για τα εξής είδη: Οπωρολαχανοπωλείου, Ορνιθοπωλείου, Κρεοπωλείου, Ιχθυοπωλείου και Ελαίων και γενικότερα για τα υπόλοιπα είδη τροφίμων που αναγράφονται στο εβδομαδιαίο δελτίο πιστοποίησης τιμών τροφίμων της ανωτέρω Υπηρεσίας  β) με τιμές μονάδας για τα υπόλοιπα είδη ήτοι: Τυροκομικά, Γαλακτοκομικά είδη ,είδη Αρτοποιείου και Παντοπωλείου, είδη αρτοποιείου και ζαχαροπλαστικής, με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή – τιμή μονάδας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 61.694,82€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13% και 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 53.571,25€  ΦΠΑ : 7.689,76€), θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους και θα βαρύνει τους Κ.Α. εξόδων των προϋπολογισμών του Δήμου Έδεσσας και των Νομικών Προσώπων, έτσι όπως αναφέρονται στις αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής και των Διοικητικών Συμβουλίων των Νομικών Προσώπων.

Ο διαγωνισμός θα γίνει την 14 Φεβρουαρίου ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ.  στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας, Πλατεία Αιγών 1, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμού

Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλλει προσφορά σε μία ή σε περισσότερες ομάδες του ενδεικτικού προϋπολογισμού, αλλά για το σύνολο των ειδών και ποσοτήτων της κάθε Ομάδας.

Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές που περιγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε 12 μήνες από την υπογραφή της με δυνατότητα επέκτασης τριών (3) επιπλέον μηνών μονομερώς εφόσον δεν έχουν καταναλωθεί οι ποσότητες των ειδών της σύμβασης.

Αρμόδιοι υπάλληλοι για την παροχή διευκρινίσεων και πληροφορίες είναι ο κ. Κίτκας Θωμάς και ο κ. Ούρδας Χρ. τηλ. 2381 350 721 -722, fax: 2381024444.

 

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε τη Διακήρυξη του Διαγωνισμού.

ΑρχείοΜέγεθος
trofima_diakiryxi.pdf1.31 MB