ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΗΡΑΣ ΤΡΟΦΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΓΙΑ ΔΥΟ (02) ΕΤΗ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΗΡΑΣ ΤΡΟΦΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΓΙΑ ΔΥΟ (02) ΕΤΗ»
Printer-friendly version

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 

Ο Δήμαρχος Έδεσσας διακηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό κάτω των ορίων για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια ξηράς τροφής αδέσποτων ζώων συντροφιάς για δύο (02) έτη». Κριτήριο ανάθεσης τους Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφοράς αποκλειστικά βάσει τιμής. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στα 83.030,40€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%. (Καθαρή αξία: 66.960,00€, Φ.Π.Α.24%: 16.070,00€). Κωδικός CPV: 15712000-2.

Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Συστημικός Αύξοντας Αριθμός: 281282. Η ημέρα λήξης παραλαβής προσφορών είναι η Πέμπτη 28 Δεκεμβρίου 2023 και ώρα 15:00 και το άνοιγμα των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 03 Ιανουαρίου 2024 και ώρα 10:00. Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των ειδών της προμήθειας.

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ποσού  1.339,20 ευρώ (χιλίων τριακοσίων τριάντα εννέα ευρώ και είκοσι λεπτών), που θα καλύπτει ποσοστό δυο τοις εκατό (2%) επί της εκτιμώμενης αξίας, εκτός ΦΠΑ για ολόκληρη τη σύμβαση.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία του Δήμου Έδεσσας, Πλατεία Αιγών 01, στα τηλέφωνα 2381050722 καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.dimosedessas.gov.gr) όπου θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στη συγγραφή υποχρεώσεων και τα λοιπά τεύχη του διαγωνισμού όπως επίσης και στην ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ www.promitheus.gov.gr.

Αντίγραφα της διακήρυξης, της μελέτης και πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν από την ιστοσελίδα του Δήμου ( www.dimosedessas.gov.gr).

 

Ο Δήμαρχος Έδεσσας

Ιωάννης Μουράτογλου

Συνημμένα αρχεία:

ΑρχείοΜέγεθος
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΚΥΛΟΤΡΟΦΕΣ-ΗΜ.pdf1.06 MB
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ-Δ.pdf185.24 KB
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΚΥΛΟΤΡΟΦΕΣ-ΗΜ.pdf215.63 KB
ΕΕΕΣ_sign.pdf322.89 KB