ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ –ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ»

Printer-friendly version

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ  ΟΧΗΜΑΤΩΝ –ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ»

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

 

 Διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 , με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (μεγαλύτερη έκπτωση) ανά εργασία και τιμή Ελαστικών, για την ανακήρυξη μειοδοτών στις εργασίες  τοποθέτησης  και την προμήθεια ελαστικών σε εξωτερικά συνεργεία, όπως  αυτά περιγράφονται  στην αναλυτική διακήρυξη.

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στα 8.357,60 € συμπεριλαμβανομένου  του αναλογούντος ΦΠΑ.

 Καταλυτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 24/11/2020 και ώρα 10:00 π.μ.

Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να καταθέσουν προσφορά για ένα ή και για περισσότερα Τμήματα του προϋπολογισμού (όχημα-μηχάνημα -εργασία και ανταλλακτικά) που επιθυμούν. Αντίστοιχα θα ανακηρυχθούν ανάδοχοι για το τμήμα ή για τα τμήματα που θα καταθέσουν προσφορά.

Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:

  1. Φυσικά πρόσωπα της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
  2. Νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
  3. Συνεταιρισμοί.
  4. Ενώσεις.

που πληρούν όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις και προδιαγραφές για την παροχή της συγκεκριμένης υπηρεσίας.

 Αντίγραφα της διακήρυξης, της μελέτης και πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν από την ιστοσελίδα του Δήμου ( www.dimosedessas.gov.gr  &  www.edessa.gr).

Τα έξοδα δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης βαρύνουν τον ανάδοχο.

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

Συνημμένα αρχεία:

ΑρχείοΜέγεθος
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ_1_.pdf1.08 MB