ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΙΟΥΠΡΙ

Printer-friendly version

 

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Ο Δήμαρχος Έδεσσας

Διακηρύττει ότι :

       Την 19η Μαρτίου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ.- 11.00 π.μ. θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας και μπροστά στην Επιτροπή Διενέργειας Δημοπρασιών του Δήμου μας, φανερή προφορική και πλειοδοτική δημοπρασία για την μίσθωση του δημοτικού ακινήτου του Δήμου Έδεσσας που βρίσκεται στο πάρκο με την επωνυμία «ΚΙΟΥΠΡΙ» στην πόλη της Έδεσσας, ως «Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης μερικής επεξεργασίας (πρόχειρου γεύματος) και συγκεκριμένα Αναψυκτήριο και που αποτελείται από:

α)  από ισόγειο κτίριο, συνολικής επιφάνειας 69,90 τ.μ. (μεικτό εμβαδό) και

β) τον υπαίθριο χώρο που βρίσκεται γύρω από το κτίσμα όπως αυτός εμφαίνεται στο τοπογραφικό διάγραμμα, συνολικής επιφάνειας 645,64 τ.μ.

για εννέα (09) χρόνια, με τους παρακάτω όρους:

1.-  Εγγύηση συμμετοχής στη  δημοπρασία  ορίζεται το ποσό των επτακοσίων είκοσι  ευρώ  (720,00€) σε γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή ισόποση εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας.

2.-  Ως ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς μηνιαίου μισθώματος ορίζεται το ποσό των τριακοσίων ευρώ (300,00€).

3.- O τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται:

 α) να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή για να υπογράψει το πρακτικό της δημοπρασίας και την ιδιωτική σύμβαση μίσθωσης και

β) να καταθέσει στο Δήμο και δεύτερη εγγυητική επιστολή ποσού δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000,00€) για την ακριβή και εμπρόθεσμη εκτέλεση όλων των υπολοίπων όρων της παρούσας σύμβασης.

4.- Προκείμενου να συμμετάσχει κάποιος στη δημοπρασία θα πρέπει να είναι φορολογικά ενήμερος ως προς το Δήμο Έδεσσας.     

  Για τους λοιπούς όρους τους διαλαμβανομένους στην σχετική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση απευθυνόμενοι στο Γραφείο Εσόδων και Δημοτικής Περιουσίας  του Δήμου και στο τηλ. 23813-50766.                             

 Ο Δήμαρχος Έδεσσας

Δημήτριος Γιάννου

 

Συνημμένα αρχεία:

ΑρχείοΜέγεθος
diakiryxi_dimoprasias_gia_kioypri.pdf226.36 KB