ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΠΕΝΤΕ (5) ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΕΡΑΙΑΣ ΤΟΥ Δ. ΈΔΕΣΣΑΣ

Printer-friendly version

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Ο Δήμαρχος Έδεσσας

Διακηρύττει ότι :

 

           Την 08 Οκτωβρίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.30 μ.μ.-14.30 μ.μ. θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας και μπροστά στην Επιτροπή Διενέργειας Δημοπρασιών του Δήμου μας, φανερή προφορική και πλειοδοτική δημοπρασία για την ενοικίαση πέντε (5) αγροτεμαχίων στην Τ.Κ. Περαίας του Δ. Έδεσσας και συγκεκριμένα

  • το με αριθ. 422 αγροτεμάχιο στη θέση «Πηγάδια», έκτασης 2.212 τ.μ.
  • το με αριθ. 537 αγροτεμάχιο στη θέση «Μπόστοπρακ», έκτασης 5.823 τ.μ.
  • το με αριθ. 687 αγροτεμάχιο στη θέση «Ορμάντσιφλίκ», έκτασης 10.900 τ.μ.
  • το με αριθ. 204 αγροτεμάχιο στη θέση «Αμπέλια», έκτασης 0.510 τ.μ.
  • το με αριθ. 418 αγροτεμάχιο στη θέση «Αμπέλια», έκτασης 0.625 τ.μ   

για τέσσερα (4) χρόνια  με τους παρακάτω όρους:

1.- Ως ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς ετησίου μισθώματος ορίζεται το ποσό των δέκα (10) ευρώ ανά στρέμμα ήτοι:

      -   για το με αριθ. 422 αγροτεμάχιο στη θέση «Πηγάδια», έκτασης 2.212 τ.μ. το ποσό των είκοσι δύο ευρώ και δώδεκα λεπτά (22,12 €)

      -   για το με αριθ. 537 αγροτεμάχιο στη θέση «Μπόστοπρακ», έκτασης 5.823 τ.μ. το ποσό των πενήντα οχτώ ευρώ και είκοσι τρία λεπτά (58,23€)

     -  για το με αριθ. 687 αγροτεμάχιο στη θέση «Ορμάντσιφλίκ», έκτασης 10.900 τ.μ. το ποσό των εκατόν ευρώ και ενενήντα λεπτά (100,90€)

    -    για το με αριθ. 204 αγροτεμάχιο στη θέση «Αμπέλια», έκτασης 0.510 τ.μ. το ποσό των πέντε ευρώ και δέκα λεπτά (5,10€)

     -   για το με αριθ. 418 αγροτεμάχιο στη θέση «Αμπέλια», έκτασης 0.625 τ.μ   το ποσό των έξι ευρώ και είκοσι πέντε λεπτά (6,25€)

2.-  Εγγύηση  συμμετοχής στη  δημοπρασία  ορίζεται  ποσό ίσου προς 10% του ελάχιστου μισθώματος για κάθε αγροτεμάχιο, σε γραμμάτιο του Ταμείου Παρ/κών και Δανείων ή ισόποση εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας.

3.- O τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή για να υπογράψει το πρακτικό της δημοπρασίας και την ιδιωτική σύμβαση μίσθωσης.

4.- Τα κηρύκεια δικαιώματα, τα έξοδα κατάρτισης της σύμβασης και τα έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης βαραίνουν τον τελευταίο πλειοδότη.

         Για τους λοιπούς όρους τους διαλαμβανομένους στην σχετική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση απευθυνόμενοι στο Γραφείο Εσόδων και Δημοτικής Περιουσίας  του Δήμου και στο τηλ. 23813-50766.

                              

                                                                                            Ο Δήμαρχος Έδεσσας

                                                                                             ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

ΑρχείοΜέγεθος
16892.pdf393.41 KB