ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΝΗΣΙΟΥ

Printer-friendly version

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Έδεσσας

Διακηρύττει ότι :

 

           Την 8η Μαρτίου 2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.30 π.μ.- 11.30 π.μ. θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας και μπροστά στην Επιτροπή Διενέργειας Δημοπρασιών, φανερή προφορική και πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση των παρακάτω αγροτεμαχίων στην Τ.Κ. Νησίου  για τέσσερα (4) χρόνια:

Αριθμός αγροτεμαχίου

Έκταση αγροτεμαχίου

Τιμή εκκίνησης για

 όλο το αγροτεμάχιο

Ποσό εγγυητικής επιστολής

1043 θέση «Δεύτερα»

13.247 τ.μ.

460,00€

46,00€

1181 θέση «Γιάνουβα-Κρούσα»

1670 τ.μ.

60,00€

6,00€

 

1.-  Η δημοπρασία θα διενεργηθεί ανάμεσα στους δημότες κατοίκους του Δήμου Έδεσσας και αν η δημοπρασία δεν φέρει αποτέλεσμα, επαναλαμβάνεται ανάμεσα σε όλους τους δημότες.

2.-  Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία θα πρέπει να :

α) προσκομίσει ενημερότητα περί μη οφειλής στο Δήμο που να είναι σε ισχύ την ημέρα της δημοπρασίας,

β) προσκομίσει γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρ/κών και Δανείων ή ισόποση εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας για το ποσό που αναφέρεται παραπάνω για κάθε αγροτεμάχιο και

γ)  παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή που θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και το συμφωνητικό μίσθωσης.

  Για τους λοιπούς όρους και για την πλήρη διακήρυξη οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση απευθυνόμενοι στο Γραφείο Εσόδων & Δημοτικής Περιουσίας του Δήμου Έδεσσας, τηλ. 23813-50766, ενώ η πλήρης διακήρυξη θα αναρτηθεί στη Διαύγεια και στην ιστοσελίδα www.dimosedessas.gov.gr

                             

Ο Δήμαρχος Έδεσσας

κ.α.α.

 Μαρία Κατσάρα-Βλάχου

ΑρχείοΜέγεθος
diakiryxi_nisi.pdf207.8 KB