ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ

Printer-friendly version

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

  Ο Δήμαρχος Έδεσσας

 Διακηρύττει ότι

 

               Την 4η Απριλίου 2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.30π.μ.- 10.00 π.μ. θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας και μπροστά στην Επιτροπή Διενέργειας Δημοπρασιών, φανερή προφορική και πλειοδοτική ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ 2.555,00 τ.μ. που αποτελεί τμήμα του με αριθμό 1514 κοινού χέρσου στην Τ.Κ. Παναγίτσας για δεκαοχτώ (18) χρόνια με τους παρακάτω όρους:

1.- Ως ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς μισθώματος ορίζεται το ποσό των 127,75€ ετησίως για όλο το αγροτεμάχιο.

2.- Εγγύηση συμμετοχής στη δημοπρασία ορίζεται το ποσό των 12,80€ σε γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρ/κών και Δανείων ή ισόποση εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας.

3.- Η δημοπρασία θα διενεργηθεί ανάμεσα στους δημότες κατοίκους του Δήμου Έδεσσας και αν η δημοπρασία δεν φέρει αποτέλεσμα, επαναλαμβάνεται ανάμεσα σε όλους τους δημότες.

4.- Για να συμμετέχει κάποιος στη δημοπρασία θα πρέπει να προσκομίσει δημοτική ενημερότητα  που θα βρίσκεται σε ισχύει την ημέρα της δημοπρασίας                        

5.- O τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή για να υπογράψει το πρακτικό της δημοπρασίας και το συμφωνητικό μίσθωσης

  Για τους λοιπούς όρους και για την πλήρη διακήρυξη οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση απευθυνόμενοι στο Γραφείο Εσόδων & Δημοτικής Περιουσίας του Δήμου Έδεσσας, τηλ. 23813-50766, ενώ η πλήρης διακήρυξη θα αναρτηθεί στη Διαύγεια και στην ιστοσελίδα www.dimosedessas.gov.gr

                             

                                                                                                       Ο Δήμαρχος Έδεσσας

 

                                                                                                         Δημήτριος Γιάννου

ΑρχείοΜέγεθος
epanaliptiki_diakyrixi_panagitsa.pdf116.64 KB