ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΈΔΕΣΣΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 2018 ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΟ 2020 »

Printer-friendly version

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ


Ο Δήμαρχος Έδεσσας

διακηρύσσει ηλεκτρονικό διεθνή διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές,για την «προμήθεια καυσίμων κίνησης και θέρμανσης για τις ανάγκες του Δήμου Έδεσσας και των Νομικών Προσώπων από το Νοέμβριο του 2018 έως και το 2020 », με δυνατότητα παράτασης μέχρι (4) μηνών υπό την προϋπόθεση της μη περαιτέρω οικονομικής επιβάρυνσης του αναθέτοντος φορέα και της μη υπέρβασης των προκηρυχθεισών και κατακυρωθεισών ποσοτήτων.
Κριτήριο κατακύρωσης είναι το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης ανά ομάδα ξεχωριστά, στη μέση τιμή λιανικής πώλησης του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για την περιφερειακή ενότητα του νομού Πέλλας ή τον αρμόδιο φορέα όπως ισχύει κάθε φορά σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στα 1.217.290,17 € ευρώ με το Φ.Π.Α (ήτοι πετρέλαιο θέρμανσης 744.180 λίτρα, ενδεικτικού προϋπολογισμού 602.785,80€ πλέον Φ.Π.Α. πετρέλαιο κίνησης 284.776 λίτρα, ενδεικτικού προϋπολογισμού 321.512,10€ πλέον Φ.Π.Α. και αμόλυβδη βενζίνη 43.774 λίτρα, ενδεικτικού προϋπολογισμού 57.387,74€ πλέον Φ.Π.Α.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Η ημέρα έναρξης παραλαβής προσφορών είναι 20 Σεπτεμβρίου 2018. Η ημέρα λήξης παραλαβής προσφορών είναι η 08 Οκτωβρίου 2018 και το άνοιγμα των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την 11η Οκτωβρίου 2018 και ώρα 15:00. Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό υποβάλλοντας προσφορά για ένα ή περισσότερα τμήματα (ομάδες), όπως αυτά αναφέρονται στην αναλυτική διακήρυξη.
Η εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό εκ μέρους των διαγωνιζομένων ορίζεται σε ποσοστό 2% επί του προυπολογισμού χωρίς Φ.Π.Α ήτοι 19.633,72€ για το σύνολο της προμήθειας ή 5.531,18€ για την Α ομάδα, 1.830,60€ για την Β ομάδα, 2.046,82€ για την Γ, 291,60€ για την  ομάδα, 1.509,52€ για την Ε ομάδα, 4.860,00€ για την ΣΤ ομάδα, 3.564,00€ για την Ζ ομάδα.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία του ήμου Έδεσσας, Πλατεία Αιγών 1, στα τηλέφωνα 2381051256 και 2381350721 καθώς και στην ιστοσελίδα του ήμου ( www.dimosedessas.gov.gr & www.edessa.gr) όπου θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στη συγγραφή υποχρεώσεων και τα λοιπά τεύχη του διαγωνισμού όπως επίσης και στην ιστοσελίδα του ΕΣΗΗΣ www.promitheus.gov.gr
Αντίγραφα της διακήρυξης, της μελέτης και πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν από την ιστοσελίδα του ήμου ( www.dimosedessas.gov.gr & www.edessa.gr).
Η σχετική ανακοίνωση στάλθηκε ηλεκτρονικά για δημοσίευση στην υπηρεσία των επίσημων εκδόσεων των Ευρωπαικών Κοινοτήτων στις 24-08-2018.

O ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

ΑρχείοΜέγεθος
teyxh_dhmopratisis.zip4.55 MB