ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΆΡΝΙΣΣΑΣ»

Printer-friendly version

 

 

18ης Οκτωβρίου 18,   582 00 ΕΔΕΣΣΑ

τηλ. 2381025555,   fax. 2381051255                          

e-mail: info@deyae.info

Αρ. Πρωτ. 1692/16-10-2019

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

  1. Η Δ.Ε.Υ.Α. Έδεσσας προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΆΡΝΙΣΣΑΣ» (CPV: 45252100-9- Κατασκευαστικές εργασίες για σταθμούς επεξεργασίας ακάθαρτων υδάτων)με προϋπολογισμό €1.254.478,65 άνευ Φ.Π.Α.
  2. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, με συστημικό αριθμό 85914. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη Δ.Ε.Υ.Α. Έδεσσας, στην οδό 18ης Οκτωβρίου 18, Τ.Κ. 582 00 στην Έδεσσα, μέχρι την Δευτέρα, 25/11/2019 (αρμόδια υπάλληλος: κ. Σύρκου Θεανώ). Πληροφορίες στα: τηλέφωνο 23810-25555, fax 23810-51255, και e-mail: info@deyae.info
  3. Η Διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το πρότυπο τεύχος της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., για έργα κάτω των ορίων και σύμφωνα με το άρθρο 50 του Ν.4412/2016.
  4. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η Παρασκευή, 6-12-2019, και ώρα 15:00
  5. Ο διαγωνισμός με το σύστημα υποβολής προσφορών του άρθρου 95 παράγραφος 2.γ. του Ν. 4412/2016, και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.
  6. Στον διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετέχουν:

6.1   φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας Υδραυλικά και Ηλεκτρομηχανολογικά και σε έργα Καθαρισμού & Επεξεργασίας Νερού, Υγρών, Στερεών & Αερίων Αποβλήτων και που είναι εγκατεστημένα σε:

                α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

                β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

6.2   Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης,

6.3   Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε)  και 3 (β)του άρθρου 76  του ν. 4412/2016.

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

  1. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους €25.100,00 και ισχύ τουλάχιστον δώδεκα (12) μηνών και τριάντα (30) ημερών μετά την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι δώδεκα (12) μήνες.
  2. Το έργο είναι ενταγμένο στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» (αρ. απόφ. Ένταξης 67061/22-11-2018 – ΑΔΑ: ΨΦΣΥ465ΧΘ7)
  3. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το Διοικητικό συμβούλιο της ΔΕΥΑ Έδεσσας

 

Η Πρόεδρος Δ.Ε.Υ.Α.Ε.

 

Ζδρου Αικατερίνη

 

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε τα Τεύχη του Διαγωνισμού.

 

Συνημμένα αρχεία:

ΑρχείοΜέγεθος
1_diakiryxi_snd_adam.pdf1.66 MB
3_pinakassymmorfosismeletis.pdf1.18 MB
5_teyd.doc1.7 MB
6_proypologismos_dimopratisis.pdf644.54 KB
7_timologio_dimopratisis.pdf707.13 KB
8_tekmiriosiproypologismoyergasionkataskeyisergoy.pdf1.34 MB
9_kanonismosmeletonergoy.pdf1.91 MB
10_eidikisyggrafiypohreoseon.pdf2.15 MB
11_tehnikisyggrafiypohreoseon.pdf1.8 MB
aepo_eel_arnissas_ada.pdf201.55 KB