ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΎΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ»

Printer-friendly version

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18ης Οκτωβρίου 18,   582 00 ΕΔΕΣΣΑ

τηλ. 2381025555,   fax. 2381051255               

e-mail: deyae@hol.gr 

Έδεσσα, 18-3-2019

Αρ. πρωτ. 435

 


 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

  1. Η Δ.Ε.Υ.Α. Έδεσσας προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου  «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΎΔΡΕΥΣΗΣ  ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ» με προϋπολογισμό €291.100,00 πλέον Φ.Π.Α. 24%.
  2. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη Δ.Ε.Υ.Α. Έδεσσας, στην οδό 18ης Οκτωβρίου 18, Τ.Κ. 582 00 στην Έδεσσα, μέχρι την Παρασκευή, 5/4/2019 (αρμόδια υπάλληλος: κ. Σύρκου Θεανώ). Πληροφορίες στα: τηλέφωνο 23810-25555, fax 23810-51255, και e-mail: deyae@hol.gr.
  3. Η Διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το πρότυπο τεύχος της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., για έργα κάτω των ορίων.
  4. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 11/4/2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα λήξης υποβολής των ηλεκτρονικών  προσφορών στις 15:00 με το σύστημα υποβολής προσφορών των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης του άρθρου 95 παράγραφος 2.α. του Ν. 4412/2016.
  5. Στον διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετέχουν:

5.1   φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ή Η/Μ ΕΡΓΩΝ και που είναι εγκατεστημένα σε:

                α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

                β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

5.2   Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης,

5.3   Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε)  και 3 (β)του άρθρου 76  του ν. 4412/2016.

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

  1. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους €5.822,00 και ισχύ τουλάχιστον έξι (6) μηνών και τριάντα (30) ημερών μετά την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες.
  2. Το έργο είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία» (αρ. απόφ. Ένταξης 4379/2-8-2018) με κωδικό MIS 5028209, που χρηματοδοτείται από το Ευρωπα»ικό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και ενάριθμο έργου στο ΠΔΕ 2018ΕΠ00810115
  3. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το Διοικητικό συμβούλιο της ΔΕΥΑ Έδεσσας

 

Η Πρόεδρος Δ.Ε.Υ.Α.Ε.

 

Ζδρου Αικατερίνη

Συνημμένα αρχεία:

ΑρχείοΜέγεθος
2_tehniki_perigrafi_snd.pdf1002.06 KB
3_prometrisi_-_proypologismos_snd.pdf414.92 KB
4_timologio_snd.pdf1.55 MB
5_esy_snd.pdf1.2 MB
6_say_snd.pdf3.49 MB
7_fay_snd.pdf2.13 MB
8_tehnikes_prodiagrafes_snd.pdf1.77 MB
1_diakyrixi_orthi_epanalipsi_snd.pdf1.54 MB
perilipsi_diakiryxis_orthi_epanalipsi_snd.pdf581.22 KB
61_676oorsf-xik.pdf459.04 KB