ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΙΚΤΥΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΝΕΡΟΥ ΔΕ ΕΔΕΣΣΑΣ»

Printer-friendly version

 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Αναθέτων Φορέας - Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτων Φορέας: Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Έδεσσας (Δ.Ε.Υ.Α.Ε.)

Δ/νση: Λεωφ. 18ης Οκτωβρίου 18, Έδεσσα, ΤΚ 58200

Τηλ. : 2381025555

2. Παραλαβή τευχών: Θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στην διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr. Για περισσότερες πληροφορίες επί των τευχών δημοπράτησης: αρμόδιος επικοινωνίας  Θεανώ Σύρκου, τηλ. 2381025555

3. Κωδικός CPV: 32441100-7, 32441200-8

4. Έργο: Η ΔΕΥΑΕ προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοιχτό Δημόσιο Διεθνή Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά σε Ευρώ για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΙΚΤΥΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΝΕΡΟΥ ΔΕ ΕΔΕΣΣΑΣ», ενδεικτικού προϋπολογισμού δαπάνης 712.559,94 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

5. Αντικείμενο στις σύμβασης: Αντικείμενο στις σύμβασης είναι η «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΙΚΤΥΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΝΕΡΟΥ ΔΕ ΕΔΕΣΣΑΣ» και περιγράφεται αναλυτικά στην Τεχνική Περιγραφή, στις Τεχνικές Προδιαγραφές και τα λοιπά Συμβατικά Τεύχη, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος στις παρούσας.

6. Χρηματοδότηση: Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

7. Σύστημα δημοπράτησης-κριτήριο ανάθεσης: Κριτήριο ανάθεσης στις Σύμβασης σύμφωνα με τον Ν.4412/2016 είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει στις χαμηλότερης τιμής.

Οι προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο στις προκηρυχθείσας ποσότητας. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με την χρήση στις πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω στις διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr

8. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:

1. Φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος στις Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και στις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I στις ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ στις παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.

Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη στις ευθύνονται έναντι στις αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

9. Εναλλακτικές προσφορές: Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές

10. Χρόνος ισχύος προσφορών: 12 μήνες

11.Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική

12.Τόπος και χρόνος υποβολής προσφοράς: Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 10-10-2018 και ώρα 15:00 Η διαδικασία ανοίγματος των προσφορών θα διενεργηθεί με χρήση στις πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω στις Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, στις 16-10-2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00. Μετά την παρέλευση στις καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο σύστημα.

13.Εγγυήσεις συμμετοχής: Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης στις παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από στις συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 11.492,90 ευρώ   που αντιστοιχεί σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) του ενδεικτικού προϋπολογισμού στις σύμβασης χωρίς ΦΠΑ, με ανάλογη στρογγυλοποίηση.

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει στις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος στις προσφοράς του άρθρου 2.4.5 στις διακήρυξης, ήτοι μέχρι 10-11-2019, άλλως η προσφορά απορρίπτεται.

14.Χρόνος παράδοσης και εγκατάστασης του εξοπλισμού: Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης στις προμήθειας / εγκατάστασης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής στις σύμβασης, έντεκα (11) μήνες  για την παράδοση και ένα μήνα για τη δοκιμαστική λειτουργία του συνολικού συστήματος.

15.Προδικαστικές Προσφυγές – Προσωρινή Δικαστική Προστασία: Προδικαστική προσφυγή μπορεί να ασκηθεί ενώπιον στις Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών κατά πράξης ή παράλειψης του αναθέτοντα φορέα (Βιβλίο IV Ν.4412/16). Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω στις λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού.

16. Δημοσιεύσεις:

Α. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα στις Ευρωπαϊκής Ένωσης

Προκήρυξη στις παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 29-8-2018 στην Υπηρεσία Εκδόσεων στις Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου έλαβε Συστημικό αριθμό 2018/S 167-381339 και δημοσιεύθηκε στις 31-8-2018 (EE/S S2018).

Β. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο.

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).

Το πλήρες κείμενο στις παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. : http://www.promitheus.gov.gr, όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 63228

Προκήρυξη (περίληψη στις παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο σε μία εφημερίδα πανελλαδικής κυκλοφορίας, σε δύο νομαρχιακές και σε μία εβδομαδιαία τοπική.

Η προκήρυξη (περίληψη στις παρούσας Διακήρυξης) στις προβλέπεται στην περίπτωση 16 στις παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)

Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα στις αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL) : http://www.dimosedessas.gov.gr

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :

Υπεύθυνος : Σύρκου Θεανώ

Τηλέφωνο: 23810 25555

FAX: 23810 51255

E - Mail : deyae@hol.gr

 

H Πρόεδρος

 

ΖΔΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

 

 

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε τα Τεύχη του Διαγωνισμού.