ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ»

Printer-friendly version

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ   ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ  ΕΔΕΣΣΑΣ»

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

Διακηρύσσει ανοιχτό συνοπτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής για την «Προμήθεια εξοπλισμού αναβάθμισης του κλειστού κολυμβητηρίου Έδεσσας».

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. έργου 2018ΣΕ01600050). Φορέας χρηματοδότησης είναι το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης-Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων-πρόγραμμα ΕΣΠΑ , Κωδ. ΣΑΕ 016 των έργων μέσω του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού με αρ. πρ. 245681/1654/24-5-2018/(pde 1341).

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται 60.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 48.387,10 €  ΦΠΑ 11.612,90 €).

Η σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα/ομάδες:

ΟΜΑΔΑ  Α  : «Προμήθεια & τοποθέτηση ισοθερμικών καλυμμάτων με μηχανισμό περιτύλιξης για δύο κολυμβητικές δεξαμενές», εκτιμώμενης αξίας  25.564,52 € πλέον ΦΠΑ .

ΟΜΑΔΑ  Β  : «Προμήθεια & τοποθέτηση Boiler 2000 L και ηλιακών συλλεκτών.», εκτιμώμενης αξίας  9.677,42 € πλέον ΦΠΑ .

ΟΜΑΔΑ  Γ  : «Προμήθεια ηλεκτρικής υποβρύχιας σκούπας (Robot).», εκτιμώμενης αξίας  3.225,81 € πλέον ΦΠΑ .

ΟΜΑΔΑ  Δ  : «Προμήθεια & τοποθέτηση καυστήρα & λέβητα», εκτιμώμενης αξίας 9.919,35 πλέον ΦΠΑ.

Καταλυτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 08/01/2019 και ώρα 10:00 π.μ. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δήμου Έδεσσας, οδός  Πλατεία Αιγών 1, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού.

 

Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να καταθέσουν προσφορά για μία ή και για περισσότερες ομάδες του ενδεικτικού προϋπολογισμού που επιθυμούν αλλά για το σύνολο των ειδών και ποσοτήτων της κάθε Ομάδας.

Στο Διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν Έλληνες πολίτες, αλλοδαποί, νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, Συνεταιρισμοί, Ενώσεις Προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά και Κοινοπραξίες Προμηθευτών.

Αντίγραφα της διακήρυξης, της μελέτης και πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν από την ιστοσελίδα του Δήμου ( www.dimosedessas.gov.gr  &  www.edessa.gr).

Τα έξοδα δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης βαρύνουν τον ανάδοχο.

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

 

 

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε τα Τεύχη του Διαγωνισμού.

 

 

 

 

Συνημμένα αρχεία:

ΑρχείοΜέγεθος
teyxh.zip4.8 MB