ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΔΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ»

Printer-friendly version

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμος Έδεσσας 

προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό δημόσιο διεθνή διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει χαμηλότερης τιμής για την ανάδειξη  αναδόχου  εκτέλεσης  της  υπηρεσίας με τίτλο: «Εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων και οδοκαθαρισμού του Δήμου Έδεσσας».

    Η διάρκεια παροχής της υπηρεσίας θα είναι για τρία (3) έτη, με δυνατότητα παράτασης, κατ’ ενάσκηση του ρητώς προβλεπόμενου δικαιώματος προαίρεσης για ένα (1) επιπλέον έτος, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις, που περιγράφονται στην παρούσα διακήρυξη και την τεχνική μελέτη που τη συνοδεύει, με προϋπολογισμό καθαρής αξίας 3.021.000,00 € και συνολικής δαπάνης 3.746.040,00€ περιλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. 24% (725.040,00€)  και  σε  περίπτωση  άσκησης  του  δικαιώματος  προαίρεσης, 4.028.000,00  € καθαρής αξίας και συνολικό προϋπολογισμό έργου (τελική δαπάνη) 4.994.720,00 € με το αναλογούντα Φ.Π.Α. 24%  (966.720,00 €).

 Αντικείμενο της εν λόγω προκηρυσσόμενης Υπηρεσίας είναι η παροχή Εργασιών αποκομιδής απορριμμάτων και οδοκαθαρισμού και συγκεκριμένα οι ακόλουθες:

 -Αποκομιδή αστικών στερεών αποβλήτων.

Ο Ανάδοχος θα εκτελεί εργασίες αποκομιδής αστικών στερεών αποβλήτων στο Δήμο Έδεσσας, και θα διαθέσει τον εξοπλισμό και το προσωπικό που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση των εργασιών αυτών, όπως περιγράφονται και με βάση την με αρ. 70/2017  Μελέτη του αρμοδίου Τμήματος του Δήμου.

Ως  χώρος συμβατικής εργασίας και άμεσης παροχής υπηρεσιών του ανάδοχου ορίζονται όλες οι κατοικημένες και μη περιοχές, τα οικοδομικά τετράγωνα, οδοί, πλατείες, λοιποί κοινόχρηστοι χώροι που  είναι αποθηκευμένα απορρίμματα εντός ή εκτός των κάδων απορριμμάτων που έχουν τοποθετηθεί ή θα τοποθετηθούν οποτεδήποτε και οπουδήποτε κατά τη διάρκεια της σύμβασης. 

Ο ανάδοχος θα παρέχει τις υπηρεσίες του για τις εργασίες αποκομιδής ως   ακολούθως:

 -Η αποκομιδή των αστικών στερεών αποβλήτων, θα πραγματοποιείται έξι μέρες την εβδομάδα, από Δευτέρα έως και Σάββατο, με πέντε (5) δρομολόγια (τέσσερα πρωινά και ένα απογευματινό)  και την Κυριακή με ένα πρωινό δρομολόγιο,  για όλη την διάρκεια του έτους και θα γίνεται σύμφωνα σύμφωνα με την παράγραφο Γ.1.1, των Τεχνικών Προδιαγραφών . 

Σύμφωνα με το ΠΕΣΔΑ (Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Απορριμμάτων) στη διάρκεια εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης θα είναι αναγκαία η χωριστή αποκομιδή των οργανικών απορριμμάτων (καφέ κάδος). Ο Ανάδοχος θα προβεί στην  αναπροσαρμογή των ροών αποκομιδής με την προσθήκη ενός (1) επί πλέον δρομολογίου (το οποίο μπορεί να είναι ένα από τα τέσσερα πρωινά δρομολόγια) αποκομιδής βιοαποδομήσιμων απορριμμάτων (καφέ κάδος) και μεταφοράς αυτών σε αδειοδοτημένο χώρο ,χωρίς καμία  οικονομική επιβάρυνση του Δήμου.

-Πλύση Κάδων Απορριμμάτων.

Ο Ανάδοχος θα εκτελεί τις εργασίες πλύσης των κάδων απορριμμάτων κάθε μήνα σε όλο το Δήμο. Με το κατάλληλο όχημα που περιγράφεται στο άρθρο 2.2.6.3, θα εκτελεί την πλύση των κάδων σύμφωνα με την παράγραφο Γ.1.3, των Τεχνικών Προδιαγραφών. Τα χημικά πλύσης των κάδων βαραίνουν τον Ανάδοχο. Θα πρέπει να ακολουθούν την ισχύουσα νομοθεσία για την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων και την προστασία του περιβάλλοντος.

-Toποθέτηση κάδων απορριμμάτων.

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση με την έναρξη της εργολαβίας σύμφωνα με την παράγραφο Γ.1.4, των Τεχνικών Προδιαγραφών να προμηθεύσει το Δήμο με  50 μεταλλικούς και 200 πλαστικούς κάδους των 1100lt αμφότεροι. Το επόμενο έτος της εργολαβίας ο Ανάδοχος θα προμηθεύει το Δήμο άλλους 50 μεταλλικούς και 200 πλαστικούς κάδους των 1100lt. Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση  να  αποκαθιστά οποιαδήποτε φθορά προκύπτει στους κάδους από κακή χρήση του συνεργείου αποκομιδής αλλά και των πολιτών και να αποσύρει τους κατεστραμμένους προωθώντας τους για ανακύκλωση Μετά το πέρας της εργολαβία οι παρασχεθέντες κάδοι παραμένουν στην κυριότητα του Δήμου.

-Καθαρισμός και σάρωση οδών και κοινοχρήστων χώρων

Ο Ανάδοχος θα εκτελεί τον καθαρισμό και σάρωση οδών και κοινοχρήστων χώρων χωρίς την χρήση μηχανικών μέσων σύμφωνα με την παράγραφο Γ.2, των Τεχνικών Προδιαγραφών

Ο Ανάδοχος θα εκτελεί τον Καθαρισμό και σάρωση οδών με τη χρήση μηχανικών μέσων σύμφωνα με την παράγραφο Γ.3, των Τεχνικών Προδιαγραφών

Ο Ανάδοχος θα εκτελεί  καθαρισμό και σάρωση των οδών όπου λειτουργούν οι λαϊκές αγορές του Δήμου Έδεσσας με τη χρήση μηχανικών μέσων και εργατών καθαριότητας σύμφωνα με την παράγραφο Γ.4 των Τεχνικών Προδιαγραφών.

 

   Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης : http:// www.promitheus.gov.gr/ και σύμφωνα με α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) και β) τους όρους της παρούσας και καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της ως άνω εργασίας. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/2016.

   Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης: www.promitheus.gov.gr,  του  Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.  μέχρι  την  καταληκτική  ημερομηνία  και  ώρα  που  ορίζει  η παρούσα Προκήρυξη Σύμβασης, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10- 2013) “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)” και στο Ν. 4412/2016.

   Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών ορίζεται η Τρίτη 5/06/2018 και ώρα 07:00 π.μ. Ως καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των φακέλων συμμετοχής στο σύστημα ορίζεται η Τρίτη 12/06/2018 και ώρα 17.00 μ.μ. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

 

 Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει τρείς (3) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ήτοι Παρασκευή 15/06/2018 και ώρα 10:00 π.μ., μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού).

 1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν σε συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.

3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρων.

4. Για την συμμετοχή στο Διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (Προμηθευτές) απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη Αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής  και  να  εγγραφούν  στο  ηλεκτρονικό  σύστημα  Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.  ακολουθώντας  την προβλεπόμενη κατά περίπτωση διαδικασία εγγραφής.

Πληροφορίες http://www.eprocurement.gov.gr/.

   Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο των προς παροχή υπηρεσιών, ήτοι να είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο ή σε Επαγγελματικά ή Εμπορικά Μητρώα του κράτους εγκατάστασης τους, με ειδικό επάγγελμα την παροχή υπηρεσιών συναφών με το αντικείμενο του διαγωνισμού (υπηρεσίες διαχείρισης απορριμμάτων κλπ.).

   Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 2% εκτός Φ.Π.Α. και του δικαιώματος προαίρεσης στο  ποσό των  80.560,00 € (Ογδόντα χιλιάδες  πεντακόσια εξήντα ευρώ).

   Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. Σχετικό υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής συμμετοχής επισυνάπτεται στο παράρτημα Β’. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της διακήρυξης, άλλως η προσφορά απορρίπτεται.  Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.

  Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός Φ.Π.Α  και του δικαιώματος προαίρεσης  και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.

  Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημιά από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής, κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται  να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι :

(α) Δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεμοιοτυπία ή (β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν χρησιμοποιηθούν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως,

(γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμηριωμένη γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά της προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ.

Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.

    Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και όλες  οι  ανταλλαγές  πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος.

    Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού, αυτές δίνονται το αργότερο εντός έξι (6) ημερών πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, σύμφωνα με το αρ.67, παρ.2, του Ν.4412/2016.

Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών/διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά το αργότερο επτά (7) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα μόνο στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ και μόνο από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από όσους διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) ύστερα από αίτησή τους.         Τα αιτήματα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επισυναπτόμενο ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή αρχείου .pdf, με το κείμενο των ερωτημάτων, το οποίο υποχρεωτικά πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που είτε υποβάλλονται με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνεται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα, με χρήση της πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

 

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε τα Τεύχη του Διαγωνισμού.

 

1. Διευκρινήσεις σε αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών

2. Χορήγηση παράτασης της καταληκτικής προθεσμίας παραλαβής των προσφορών του διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας : «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΔΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ»

ΑρχείοΜέγεθος
teyxh.zip4.68 MB
apantisi_sta_erotimata_-_11.6.2018_signed.pdf333.94 KB
118_signed.pdf354.21 KB