ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ, ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ, ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΔΟΥΣ ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΕΔΕΣΣΑΣ»

Printer-friendly version

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ)

 

1. Ο Δήμος Έδεσσας προκηρύσσει συνοπτικό ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «Τοπογραφική μελέτη, κτηματογράφηση, σύνταξη διαγραμμάτων αναλογισμού σε οδούς εντός σχεδίου πόλεως Έδεσσας» με προεκτιμώμενη αμοιβή 18.538,26 € (χωρίς ΦΠΑ).

CPV

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΕΙΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Προεκτιμώμενη Τιμή, με απρόβλεπτα (€)

71351810-4

16

Τοπογραφική

18.538,26

 

Φ.Π.Α. (24%)

4.449,18

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

22.987,44

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων, Στοιχεία τεχνικών δεδομένων ) δωρεάν και σε πλήρη ηλεκτρονική μορφή από στην ιστοσελίδα του Δήμου Έδεσσας www.edessa.gr. Το έντυπο οικονομικής προσφοράς οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να το παραλαμβάνουν έως και μια ημέρα πριν το διαγωνισμό από τα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  του Δήμου Έδεσσας (Οδός: Πλ. Αιγών 1,Έδεσσα 58200 ).

3. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 23813 350719, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κ. Σ. Νεσλεχανίδης (email : snesle@edessa.gr)

4. Ως καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης και παραλαβής των προσφορών έχει οριστεί η 13-11-2018 , ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.

5. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:

Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην εκπόνηση μελετών των κατηγοριών:

Κατηγορία

Είδος μελέτης

Ελάχιστη τάξη μελετητικού πτυχίου

16

Τοπογραφικά

Α΄ και άνω

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Κάθε οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

6. Η συνολική προθεσμία για την εκπόνηση της μελέτης είναι (150) ημέρες.

7. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξη (6) μήνες.

8. Η σύμβαση χρηματοδοτείται από “ΣΑΤΑ” (Κ.Α.02.30.7412.801)

9. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι εκείνο της «πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς» μόνο βάσει τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 311 του Ν. 4412/2016.

10.  Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Προϊσταμένη Αρχή, ήτοι την Ο.Ε.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

 ΓΙΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ


Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε τα Τεύχη του Διαγωνισμού.

ΑρχείοΜέγεθος
teyxh.zip825.78 KB