ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ»

Printer-friendly version

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ   ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  για την  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ»

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

 

 Διακηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 με κριτήριο κατακύρωσης, την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), σύμφωνα με το  άρθρο 86 του Ν.4412/2016, για την «Προμήθεια οικοδομικών υλικών» (Αρ.μελ. 22Π/2019) για τις ανάγκες Δήμου Έδεσσας, όπως αυτά περιγράφονται  στην Αναλυτική Διακήρυξη. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στα -12.759,35-€ συμπεριλαμβανομένου  του αναλογούντος ΦΠΑ, σε βάρος της πίστωσης  με κωδ. αρ. 02.30.6661.001 του Προϋπολογισμού του Δήμου Έδεσσας για το έτος 2019 και χρηματοδότηση από Πόρους Δήμου.

 Καταλυτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 15/04/2019 και ώρα 10:00 π.μ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για μία ή περισσότερες ομάδες, για τη συνολική όμως προκηρυχθείσα ποσότητα της κάθε ομάδας, όπως αυτά αναφέρονται στην αναλυτική διακήρυξη.

Στον διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος αναγνωρισμένα φυσικά και νομικά πρόσωπα που  ασχολούνται με την εμπορία και διάθεση των ανωτέρω ειδών.

Αντίγραφα της διακήρυξης, της μελέτης και πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν από την ιστοσελίδα του Δήμου ( www.dimosedessas.gov.gr www.edessa.gr).

Τα έξοδα δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης βαρύνουν τον ανάδοχο.

./.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

 

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε τα Τεύχη του Διαγωνισμού.

 

Συνημμένα αρχεία:

ΑρχείοΜέγεθος
oik_ylika.zip915.52 KB