ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΑΝΝΑΒΟΥΡΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΩΣ ΕΣΤΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ»

Printer-friendly version

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

 

ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

I.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΑΦΗΣ

Αναθέτουσα αρχή : ο Δήμος Έδεσσας

Οδός : Πλατεία Αιγών 1

Ταχ.Κωδ. : 58200

Τηλ. : 23813 50719

Telefax : 23810 24444

E-mail : snesle@edessa.gr

Πληροφορίες : Σάββας Νεσλεχανίδης

 

ΤΜΗΜΑ II: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

II.1) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Ο τίτλος της μελέτης είναι «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΑΝΝΑΒΟΥΡΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΩΣ ΕΣΤΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ» και ο τόπος της παροχής: ΕΔΕΣΣΑ.

II.1.1. Σύντομη περιγραφή της σύμβασης

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η σύνταξη όλων των απαραίτητων μελετών έτσι ώστε να είναι δυνατή η δημοπράτηση και υλοποίηση των προτεινομένων έργων.

Συνοπτικά οι προτεινόμενες μελέτες είναι:

• Αρχιτεκτονική μελέτη (Κατηγορία 6)

• Στατική μελέτη (Κατηγορία 8)

• Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη (Κατηγορία 9)

• Ενεργειακή μελέτη (Κατηγορία 14)

• Τοπογραφική μελέτη (Κατηγορία 16)

• ΣΑΥ – ΦΑΥ και Τεύχη Δημοπράτησης

Στην Αρχιτεκτονική και Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη θα εκπονηθεί το στάδιο μελέτης εφαρμογής καθώς υπάρχουν παλαιότερα σχέδια για το υφιστάμενο κτίριο.

 

Τα απαιτούμενα παραδοτέα είναι:

• Αρχιτεκτονική Μελέτη

• Στατική Μελέτη

• Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη

• Ενεργειακή μελέτη

• Τοπογραφική μελέτη

• ΣΑΥ – ΦΑΥ και Τεύχη Δημοπράτησης

 

Η σύμβαση καλύπτεται από τη συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις, δεν κατανέμεται σε τμήματα και δεν θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές.

 

Προεκτιμώμενη Αμοιβή: α) Συνολική: 141.630,84 € (χωρίς ΦΠΑ)

β) Ανά Κατηγορία Μελέτης:

  1. 58.656,30€ για μελέτη κατηγορίας 6 «Αρχιτεκτονικές Μελέτες»
  2. 18.103,84€ για μελέτη κατηγορίας 8 «Στατικές Μελέτες»
  3. 39.240,10€ για μελέτη κατηγορίας 9 «Μελέτες Μηχανολογικές -Ηλεκτρομηχανολογικές»
  4. 4.359,60€ για μελέτη κατηγορίας 14 «Ενεργειακές Μελέτες»
  5. 2.797,41€ για μελέτη κατηγορίας 16 «Μελέτες Τοπογραφίας»

και 18.473,59€ για απρόβλεπτες δαπάνες

 

Η εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ: 141.630,84

 

Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε διακόσιες εβδομήντα (270) ημέρες από την υπογραφή του συμφωνητικού και ο καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης του μελετητικού αντικειμένου ορίζεται σε διακόσιες σαράντα (240) ημέρες.

 

Τμήμα ΙΙΙ Α: Νομικές, Οικονομικές και Τεχνικές πληροφορίες:

1. Απαιτούμενες Εγγυήσεις

 

Εγγύηση συμμετοχής:

Η εγγύηση συμμετοχής στη διαδικασία του διαγωνισμού ανέρχεται σε 2.832,00 ευρώ (€)

 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης:

Ο Ανάδοχος, πριν ή κατά την υπογραφή του συμφωνητικού, οφείλει να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α.

 

2. Κύριοι όροι χρηματοδότησης και πληρωμής.

Η μελέτη έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, με κωδικό MIS 5021518 και η σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ, και υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις, περιλαμβανομένης της κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 3 του Ν 4013/2011, καθώς και της κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, σύμφωνα με το άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016.

 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Εσωτερικών με εγγραφή στη ΣΑ Ε1551 και ενάριθμο της πράξης 2018ΣΕ15510010.

 

3. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των σημείων γ) και δ) της παρ. 1 του άρθρου 77 του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω

ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.

 

4. Δεν τίθενται άλλοι ειδικοί όροι στους οποίους υπόκειται η εκτέλεση της σύμβασης. Η εκτέλεση της

σύμβασης υπόκειται στις διατάξεις του Ν. 4412/16 "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ".

 

Τμήμα ΙΙΙ Β. 1. Οι απαιτήσεις για την προσωπική κατάσταση των διαγωνιζομένων αναφέρονται στα

άρθρα 17,18,19 του τεύχους της αναλυτικής Προκήρυξης.

 

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά - αποδεικτικά έγγραφα για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό αναφέρονται στο άρθρο 22 του τεύχους της αναλυτικής Προκήρυξης.

 

2. Προς απόδειξη της καταλληλόλητας για την άσκηση της δραστηριότητάς τους :

(α) οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν Πτυχίο Μελετητή ή Γραφείων Μελετών για τις αντίστοιχες κατηγορίες μελετών, ως εξής:

  1. στην κατηγορία μελέτης (6) Αρχιτεκτονικές μελέτες κτιριακών έργων, πτυχία τάξης Β και άνω
  2. στην κατηγορία μελέτης (8) Στατικές μελέτες, πτυχία τάξης Β και άνω
  3. στην κατηγορία μελέτης (9) Μηχανολογικές, ηλεκτρολογικές μελέτες, πτυχία τάξης Γ και άνω
  4. στην κατηγορία μελέτης (14) Ενεργειακές μελέτες, πτυχία τάξης Α και άνω
  5. στην κατηγορία μελέτης (16) μελέτες Τοπογραφίας, πτυχία τάξης Α και άνω

(β) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν τις δηλώσεις και πιστοποιητικά που περιγράφονται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016.

(γ) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, προσκομίζουν πιστοποιητικό αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα του άρθρου 17.1 της διακήρυξης.

 

Οι προσφορές ισχύουν για δέκα (10) μήνες από την ημ/νία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών.

 

3. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των σημείων γ) και δ) της παρ. 1 του άρθρου 77 του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η ένωση των φυσικών ή νομικών προσώπων μπορεί να αφορά στην ίδια ή σε διαφορετικές κατηγορίες μελετών.

 

ΤΜΗΜΑ IV Α. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ.

Ο διαγωνισμός θα ανατεθεί με ανοικτή διαδικασία και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής.

 

Κριτήριο 1ο Τεχνικής Προσφοράς:

Κριτήριο Κ1 με συντελεστή βαρύτητας 0,40: Ο βαθμός κατανόησης του αντικειμένου και των στόχων της προς εκπόνηση μελέτης με εντοπισμό των θεμάτων στα οποία πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σημασία κατά την εκπόνηση της μελέτης.

 

Η βαρύτητα του κριτηρίου 1 στο σύνολο της βαθμολογίας του διαγωνιζομένου ορίζεται σε σ1=40%.

 

Κριτήριο 2ο Τεχνικής Προσφοράς

Κριτήριο Κ2 με συντελεστή βαρύτητας 0,40: Η πληρότητα και αξιοπιστία της μεθοδολογίας εκπόνησης της μελέτης, δηλαδή ο βαθμός κάλυψης των απαιτήσεων της προς εκπόνηση μελέτης, ο βαθμός επάρκειας των ενεργειών και διαδικασιών για την παραγωγή της μελέτης, καθώς και η τεκμηρίωση της δυνατότητας υλοποίησης του προτεινόμενου χρονοδιαγράμματος, σε συνδυασμό με τη στελέχωση της ομάδας μελέτης και τα παρεχόμενα στοιχεία από τα οποία διασφαλίζεται ότι οι οικονομικοί φορείς διαθέτουν τους αναγκαίους ανθρώπινους πόρους για να εκτελέσουν τη σύμβαση σε κατάλληλο ποιοτικό επίπεδο.

 

Η βαρύτητα του κριτηρίου 2 στο σύνολο της βαθμολογίας του διαγωνιζομένου ορίζεται σε σ2=40%.

 

Κριτήριο 3ο Τεχνικής Προσφοράς

Κριτήριο Κ3 με συντελεστή βαρύτητας 0,20: Η οργάνωση του οικονομικού φορέα, δηλαδή : η σαφήνεια στον καθορισμό των καθηκόντων της ομάδας και η επάρκεια της προτεινόμενης ομάδας μελέτη σε σχέση με τη δομή του οργανογράμματος.

 

Η βαρύτητα του κριτηρίου 3 στο σύνολο της βαθμολογίας του διαγωνιζομένου ορίζεται σε σ3=20%.

 

Ο συντελεστής βαρύτητας της βαθμολογίας της Τεχνικής Προσφοράς ορίζεται σε UTΠ = 80%.

 

3. Ο συντελεστής βαρύτητας της βαθμολογίας της οικονομικής προσφοράς ορίζεται σε UΟΠ=20%

 

Β. Όροι για την παραλαβή των τευχών του διαγωνισμού:

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr (α/α συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 80997), καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.dimosedessas.gr).

 

Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την Πέμπτη 28-03-2019, η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο έως την Πέμπτη 04-04-2019.

 

2. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 11-04-2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.00μ.μ.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 18-04-2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 π.μ.

 

3. Οι προσφορές θα ισχύουν για δέκα (10) μήνες από την ημέρα λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών.

 

ΤΜΗΜΑ V: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του.

 

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι:

(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή

(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως

(γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.

 

Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.

 

Η προδικαστική προσφυγή, με βάση και τα όσα προβλέπονται στο π.δ. 39/2017, κατατίθεται ηλεκτρονικά βάσει του τυποποιημένου εντύπου και μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του υποσυστήματος προς την Αναθέτουσα Αρχή, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8 της υπ' αρ. 117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.

 

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016, το οποίο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του ή σε περίπτωση που πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.

 

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΑΕΠΠ μετά από άσκηση προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν. 4412/2016.

 

Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016.

 

 

Έδεσσα, 18/03/2019

Ο Δήμαρχος Έδεσσας


Γιάννου Δημήτριος


Συνημμένα αρχεία:

ΑρχείοΜέγεθος
1._analytiki_diakiryxi_leitoyrgiki_anavathmisi_kannavoyrgeioy.pdf601.69 KB
2._perilipsi_diakiryxis_leitoyrgiki_anavathmisi_kannavoyrgeioy.pdf187.14 KB
3._tehnika_dedomena-prodiagrafes_meletis_leitoyrgiki_anavathmisi_kannavoyrgeioy.pdf545.67 KB
4._syggrafi_ypohreoseon_leitoyrgiki_anavathmisi_kannavoyrgeioy.pdf234.62 KB
5._entypo_oikonomikis_prosforas_leitoyrgiki_anavathmisi_kannavoyrgeioy.pdf198.93 KB
6._teyd.pdf653.7 KB
5122_01-04-2019_parohi_dieykriniseon-sympliromatikon_pliroforion_signed.pdf165.84 KB
ap_091_2019_oik_epitropis_signed.pdf169.17 KB
07_emvada_ktirion-epipedo_a.pdf155.46 KB
07_emvada_ktirion-epipedo_v.pdf159.31 KB
07_emvada_ktirion-epipedo_g.pdf158.02 KB
07_emvada_ktirion-epipedo_d.pdf155.19 KB
08_topografiko.pdf1.73 MB
09_prosvaseis_sto_akinito_-_syndesi_ktirion.pdf324.49 KB
09_hartis_eyryteris_periohis-prosvaseis.pdf2.77 MB