ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ»

Printer-friendly version

 

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ»

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

Προκηρύσσει ανοιχτό, ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής για την «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Έδεσσας» προϋπολογισμού 236.000,00 € συμπ/νου Φ.Π.Α. 24% (κωδικός CPV: 43325000-7).

Η προμήθεια αφορά προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού παιδικών χαρών, ασφαλούς χαλαρού δαπέδου παιδικών χαρών, κατάλληλου φωτισμού και περιφράξεων σε δεκατρείς (13) παιδικές χαρές του Δήμου Έδεσσας.

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ.ενάριθ. έργου ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010 με τίτλο «Έργα και επενδυτικές δραστηριότητες των δήμων της χώρας-ειδικό πρόγραμμα ενίσχυσης των δήμων) και από τον Δήμο Έδεσσας. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με ΚΑΕ 02.61.7135.050 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2019  του Δήμου Έδεσσας .

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρό-σωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε δύο τοις εκατό (2%) επί του προϋπολογισμού, χωρίς Φ.Π.Α., ήτοι στο ποσό των  3.806,45€ και βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου γραμματίου ή εγγυητικής επιστολής σύμφωνα με το κεφ.2.1.5 της Αναλυτικής Διακήρυξης.

Ο συνολικός χρόνος για την τελική παράδοση της προμήθειας ορίζεται σε έξι (6) μήνες, από την υπογραφή της σύμβασης.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr με συστημικό αριθμό 71341, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016. Ημερομηνία έναρξης υποβολής των προσφορών είναι η 07/03/2019 και ώρα 22:00.  Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 02/04/2019 και ώρα 15:00. Η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών είναι η Τρίτη 08/04/2019 και ώρα 11:00 π.μ., ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού.

Για τα έγγραφα της σύμβασης παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση και στην ιστοσελίδα του Δήμου Έδεσσας, http://www.dimosedessas.gov.gr ή www.edessa.gr. Σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr , του ΕΣΗΔΗΣ.

Τα έξοδα δημοσίευσης στον Ελληνικό τύπο βαρύνουν τον Ανάδοχο Προμηθευτή.

Στοιχεία επικοινωνίας: Δήμος Έδεσσας / Δνση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας / Πλατεία Αιγών 1, Έδεσσα, Τ.Κ.: 58200 / κ. Γιώργος Γρεβενάρης / Τηλ : 23813 51341/ Fax: 2381024444 / E-mail: grevenaris@edessa.gr.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

 

Συνημμένα αρχεία:

ΑρχείοΜέγεθος
analytiki_diakiryxi_signed.pdf2.24 MB