ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΈΔΕΣΣΑΣ»

Printer-friendly version

 

 

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «Προμήθεια αυτοματοποιημένου συστήματος κοινοχρήστων ποδηλάτων Δήμου Έδεσσας»

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

Προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 4412/16, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής για την «Προμήθεια αυτοματοποιημένου συστήματος κοινοχρήστων ποδηλάτων Δήμου Έδεσσας».

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από το  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020» - ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΞ04 «Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς», Κωδ. ΣΑ ΕΠ0081. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α. : 02.61.7135.020  σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2019  του Δήμου Έδεσσας.

Η παρούσα σύμβαση συγχρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. έργου 2018ΕΠ00810142).

Η πράξη εντάσσεται στη ΣΒΑΑ με τίτλο «Έδεσσα, Αστική αναζωογόνηση» και έχει  ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» με την 4789/4-9-2018 απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας και έχει λάβει κωδικό MIS 5030656.  Η παρούσα σύμβαση συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)  και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.

Η προμήθεια αφορά στην υλοποίηση ενός Αυτοματοποιημένου Συστήματος διάθεσης Κοινόχρηστων Ποδηλάτων (ΣΚΠ) εντός των ορίων της πόλης της Έδεσσας. 

Το σύστημα περιλαμβάνει συνολικά 4 σταθμούς ποδηλάτων, 1 κεντρικό σταθμό με δυνατότητα εγγραφής και 3 περιφερειακούς σταθμούς χωρίς δυνατότητα εγγραφής που θα εξυπηρετούν μόνον εγγεγραμμένους χρήστες, με 34 συνολικά θέσεις στάθμευσης-κλειδώματος και 24 ποδήλατα. Ο κεντρικός σταθμός θα διαθέτει 10 θέσεις στάθμευσης-κλειδώματος κλειδώματος, ενώ ο καθένας από τους τρεις περιφερειακούς σταθμούς θα διαθέτει 8 θέσεις στάθμευσης-κλειδώματος.

Η προμήθεια περιλαμβάνει και τις ακόλουθες υπηρεσίες:

  • εγκατάστασης,
  • θέσης σε λειτουργία,
  • πιλοτικής λειτουργίας,
  • εγγύησης του εξοπλισμού για τουλάχιστον ένα έτος
  • εκπαίδευσης εντεταλμένων παραγόντων του Δήμου.

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I της Αναλυτικής Διακήρυξης.

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 120.230,40 € συμπ/νου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ:  96.960,00 €, ΦΠΑ : 23.270,40 €).

Κωδικός CPV: 34430000-0

Η σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα/ομάδες:

ΟΜΑΔΑ/ΤΜΗΜΑ 1: «Εξοπλισμός», εκτιμώμενης αξίας 70.810,00 € πλέον ΦΠΑ 16.994,40 €, ΟΜΑΔΑ/ΤΜΗΜΑ 2: «Λογισμικό», εκτιμώμενης αξίας 17.800,00 € πλέον ΦΠΑ 4.272,00 €,  ΟΜΑΔΑ/ΤΜΗΜΑ 3: «Εικαστική Προσαρμογή Συστήματος» εκτιμώμενης αξίας 6.150,00 € πλέον ΦΠΑ 1.476,00 € και

ΟΜΑΔΑ/ΤΜΗΜΑ 4:  «Ηλεκτρολογική εγκατάσταση & συνδέσεις» εκτιμώμενης αξίας 2.200,00 € πλέον ΦΠΑ 528,00€.

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο της προμήθειας και για όλα τα τμήματα της προμήθειας.

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.

 Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. 

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε δύο τοις εκατό (2%) επί του προϋπολογισμού, χωρίς Φ.Π.Α., ήτοι στο ποσό των 1.939,20 € και βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητικής επιστολής από πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β' και γ' της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α'13) που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Σχετικό υπόδειγμα δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII της Αναλυτικής Διακήρυξης.

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα έξι (6)  μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Μετά την οριστική παραλαβή του αντικειμένου της προμήθειας ο ανάδοχος θα προσκομίσει εγγύηση καλής λειτουργίας, διάρκειας τουλάχιστον 1 έτους από την ημερομηνία παραλαβής.

Ο συνολικός χρόνος για την τελική παράδοση της προμήθειας ορίζεται σε έξι μήνες, από την υπογραφή της σύμβασης.

Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο: Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υλικών.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016. Ημερομηνία έναρξης υποβολής των προσφορών είναι η Δευτέρα 04/03/2019 και ώρα 15:00.  Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η Τετάρτη 27/03/2019 και ώρα 15:00. Η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών είναι η Τρίτη 02/04/2019 και ώρα 10:00 π.μ., ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού.

Για τα έγγραφα της σύμβασης παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση και στην ιστοσελίδα του Δήμου Έδεσσας, http://www.dimosedessas.gov.gr ή www.edessa.gr. Σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr , του ΕΣΗΔΗΣ, το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.

Τα έξοδα δημοσίευσης στον Ελληνικό τύπο βαρύνουν τον Ανάδοχο Προμηθευτή.

Στοιχεία επικοινωνίας: Δήμος Έδεσσας / Δνση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας / Πλατεία Αιγών 1, Έδεσσα, Τ.Κ.: 58200 / κ. Χριστίνα Ασημακοπούλου / Τηλ : 23813 50717 / Fax: 2381024444 / E-mail: xasimakopoulou@edessa.gr 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

 

Συνημμένα αρχεία:

ΑρχείοΜέγεθος
1a_periliptiki_podilata_signed.pdf447.17 KB
1v_diakiryxi_promitheias_podilaton_signed.pdf1.62 MB
2_parartima_ii_eidikoi_oroi_diagonismoy_tehnikes_prodiagrafes_noem_2018.pdf1.65 MB
3_parartima_iii_teyd.pdf1.03 MB
4_parartima_v_pinakes_symmorfosis_2.pdf332.07 KB
5_parartima_vi_shedio_thematikes_pinakides_prosanatolismoy.pdf31.96 KB
6_parartma_vii_entypo_oikonomikis_prosforas.pdf234.67 KB
7_parartima_viii_a_ypodeigma_eggyitikis_symmetohis.pdf276.25 KB
7_parartma_viii_b_ypodeigma_eggyitikis_kalis_ektelesis.pdf268.42 KB
7_parartma_viii_g_ypodeigma_eggyitikis_kalis_leitoyrgias.pdf269.93 KB
8_parartima_ih-shedio_symvasis.pdf483.86 KB