ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Α) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΈΔΕΣΣΑΣ : “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΙΣΟΠΕΔΩΤΗ ΓΑΙΩΝ (ΓΚΡΕΪΝΤΕΡ)” ΚΑΙ Β) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ ΔΟΝΗΤΙΚΟΥ ΟΔΟΣΤΡΩΤΗΡΑ Π

Printer-friendly version

 

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμαρχος Έδεσσας προκηρύσσει ανοικτό, ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Α) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΈΔΕΣΣΑΣ : “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΙΣΟΠΕΔΩΤΗ ΓΑΙΩΝ (ΓΚΡΕΪΝΤΕΡ)” ΚΑΙ Β) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ ΔΟΝΗΤΙΚΟΥ ΟΔΟΣΤΡΩΤΗΡΑ ΠΕΖΟΥ ΧΕΙΡΙΣΤΗ», προϋπολογισμού 210.000,00 € συμπ/νου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ:  169.354,84 €, ΦΠΑ : 40.645,16 €).

Κωδικοί CPV: 43312100-4, 43312500-8

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η προμήθεια : α) ενός μεταχειρισμένου Ισοπεδωτή Γαιών (Γκρέϊντερ) και β) ενός καινούργιου δονητικού οδοστρωτήρα πεζού χειριστή, για τις ανάγκες  της Τεχνικής Υπηρεσίας στον τομέα εκτέλεσης και συντήρησης έργων οδοποιίας. Αναλυτική περιγραφή του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο Παράρτημα Ι «Τεχνική Περιγραφή – Τεχνικές Προδιαγραφές»  της αναλυτικής διακήρυξης.

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε ομάδες/τμήματα : ΟΜΑΔΑ/ΤΜΗΜΑ 1: «Προμήθεια μηχανήματος έργου του Δήμου Έδεσσας : “Προμήθεια ενός μεταχειρισμένου Ισοπεδωτή Γαιών (Γκρέϊντερ)”», εκτιμώμενης αξίας 157.258,07 € πλέον ΦΠΑ 37.741,93 € και ΟΜΑΔΑ/ΤΜΗΜΑ 2: «Προμήθεια ενός καινούργιου δονητικού οδοστρωτήρα πεζού χειριστή», εκτιμώμενης αξίας 12.096,77 € πλέον ΦΠΑ 2.903,23 €. Κάθε Οικονομικός φορέας έχει δικαίωμα υποβολής προσφοράς για μία ή περισσότερες ομάδες/τμήματα (μερική προσφορά) ή για το σύνολο των ομάδων/τμημάτων (ολική προσφορά).

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Έδεσσας. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται : α) για τον μεταχειρισμένο Ισοπεδωτή Γαιών (Γκρέϊντερ) από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» του ΥΠΕΣ, στο πλαίσιο της πρόσκλησης Ι «Προμήθεια μηχανημάτων έργου, οχημάτων ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού» και β) για τον καινούργιο δονητικό οδοστρωτήρα πεζού χειριστή από ιδίους πόρους του Δήμου Έδεσσας.

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, συνεταιρισμοί ή ενώσεις προμηθευτών που ασκούν σχετική επαγγελματική δραστηριότητα στην Ελλάδα ή σε οποιαδήποτε άλλη χώρα της Ε.Ε. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα υποβάλλουν προσφορά στην Ελληνική γλώσσα.

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε δύο τοις εκατό (2%) επί του προϋπολογισμού κάθε ομάδας, χωρίς Φ.Π.Α., ήτοι : α) στο ποσό των 3.145,16 € για την ομάδα 1 και β) στο ποσό των 241,94 € για την ομάδα 2 και βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης Τράπεζας.

Ο συνολικός χρόνος για την τελική παράδοση της προμήθειας ορίζεται σε εξήντα (60) ημέρες, από την υπογραφή της σύμβασης.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016. Ημερομηνία έναρξης υποβολής των προσφορών είναι η 1/12/2018 και ώρα 08:00:00. Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 17/12/2018 και ώρα 15:00:00. Η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών είναι η 21/12/2018 και ώρα 12:00:00, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού.

Για τα έγγραφα της σύμβασης παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση και στην ιστοσελίδα του Δήμου Έδεσσας, http://www.dimosedessas.gov.gr. Σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο έξη (6) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr , του ΕΣΗΔΗΣ, το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.

Τα έξοδα δημοσίευσης στον Ελληνικό τύπο βαρύνουν τον Ανάδοχο Προμηθευτή.

Στοιχεία επικοινωνίας: Δήμος Έδεσσας / Δνση Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών / Τμήμα Προμηθειών / Πλατεία Αιγών 1, Έδεσσα, Τ.Κ.: 58200 / κ. Χρήστος Ούρδας, κ.-  Ηλίας Γκουγιάννος / Τηλ : 23813 50721 – 23813 50714.

Ο Δήμαρχος Έδεσσας

Δημήτριος Γιάννου

 

Συνημμένα αρχεία:

ΑρχείοΜέγεθος
teyxh.zip1.3 MB