ΚΕΠ πρόσληψη προσωπικού

Printer-friendly version

Τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών Έδεσσας και Άρνισσας ενημερώνουν τους ενδιαφερόμενους πολίτες ότι έχει εκδοθεί η παρακάτω προκήρυξη:

Α) 2Ε/2018 – ΦΕΚ:1/ ΤΕΥΧΟΣ ΑΣΕΠ/22-1-2018 που αφορά πρόσληψη προσωπικού με Σύμβαση Εργασίας Αορίστου Χρόνου εβδομήντα δύο (72) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση μέχρι 5/3/2018 στο     ΑΣΕΠ