Ηλεκτρονικές αιτήσεις εξασφάλισης πρόσβασης μονίμων κατοίκων Περιοχών Εκτός Τηλεοπτικής Κάλυψης (ΠΕΤΚ) στα προγράμματα των ελληνικών τηλεοπτικών σταθμών ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας και μέσω των ΚΕΠ

Printer-friendly version

    Τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών Έδεσσας και Άρνισσας ενημερώνουν τους ενδιαφερόμενους πολίτες ότι  δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2539/Β΄/14-6-2021 η κοινή υπουργική απόφαση 19005/11-6-2021, με θέμα: «Τροποποίηση της υπό στοιχεία οικ. 14177 ΕΞ 2021 κοινής υπουργικής απόφασης «Εξασφάλιση της πρόσβασης των μονίμων κατοίκων των Περιοχών Εκτός Τηλεοπτικής Κάλυψης (ΠΕΤΚ) στα προγράμματα των ελληνικών τηλεοπτικών σταθμών ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας» (Β΄2066)

   Οι αιτήσεις για την υπαγωγή στο έργο δύνανται να υποβάλλονται εντός του χρονικού διαστήματος των δεκαπέντε (15) πρώτων ημερολογιακών ημερών κάθε τετράμηνου του έτους.

 Α’ τετράμηνο: 01/03-15/03

 Β’ τετράμηνο: 01/07-15/07

 Γ’ τετράμηνο: 01/11-15/11

    Η υποβολή των αιτήσεων έχει ενεργοποιηθεί και θα παραμείνει ενεργή στο διάστημα από 01-11-2021 έως 15-11-2021. Όσοι πολίτες δεν προλάβουν να αιτηθούν την ένταξη τους στο μητρώο, θα έχουν την δυνατότητα να το κάνουν στο επόμενο κύκλο επικαιροποίησης του μητρώου.

    Δικαιούχοι του έργου είναι οι μόνιμοι κάτοικοι των Περιοχών Εκτός Τηλεοπτικής Κάλυψης (οικισμών  Άγρα,  Βρυττών ,Καρυδιάς ,Κερασιάς ,Δροσιάς Καισαριανών ,Λύκων, Πλατάνης και Προαστείου) (ΠΕΤΚ) του Παραρτήματος του ν. 4563/2018 (Α` 169), όπως έχει τροποποιηθεί με το Παράρτημα ΧΙΙΙ του ν. 4727/2020 (Α’ 184). Η παροχή των υπηρεσιών του έργου πραγματοποιείται ανά νοικοκυριό και σύμφωνα με τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στην εν λόγω ΚΥΑ (ΦΕΚ 2066/Β΄).

    Η αίτηση για ένταξη στο Μητρώο Δικαιούχων του Έργου υποβάλλεται με πρωτοβουλία του ενδιαφερόμενου, είτε ηλεκτρονικά από τον ίδιο, (https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/telepikoinonies...) μέσω σχετικής εφαρμογής της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr), είτε μέσω των ΚΕΠ. Στο ΚΕΠ δύναται να προσέλθει προς υποβολή της αίτησης και τρίτο πρόσωπο, ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο από τον αιτούντα.

 

     Οι ενδιαφερόμενοι κάτοικοι των παραπάνω οικισμών μπορούν να προσέρχονται για να καταθέσουν τις αιτήσεις τους στα ΚΕΠ  Έδεσσας και Άρνισσας προσκομίζοντας :

  1. Ταυτότητα ή άλλο επίσημο πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας (Διαβατήριο, άδεια οδήγησης κλπ )
  2. Αντίγραφο Τελευταίας Φορολογικής Δήλωσης Ε1 
  3. Πρόσφατο Λογαριασμό Ηλεκτρικού Ρεύματος 
  4. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από τον Δήμο Έδεσσας.
  5. Εξουσιοδότηση  και υπεύθυνη δήλωση όταν πρόκειται να υποβληθεί η αίτηση από άλλο πρόσωπο και που θα φέρουν το γνήσιο της υπογραφής.

 

   Για οποιαδήποτε πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται, στα ΚΕΠ Έδεσσας καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 8:00 έως τις 19:30 και το Σάββατο από τις 8:00 έως τις 13:30.

 

ΑΠΟ ΤΑ ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ