Επαναφορά λαϊκής αγοράς Άρνισσας

Επαναφορά λαϊκής αγοράς Άρνισσας
Printer-friendly version

 

 

Θέμα: Επαναφορά λαϊκής αγοράς Άρνισσας

Σχετ :  Η αρ. 10270/20-7-2021 απόφαση του κ. Δημάρχου Έδεσσας.

 

 

    Ο Δήμος Έδεσσας, ανακοινώνει την επαναφορά της λαϊκής αγοράς της Άρνισσας στη αρχική της θέση, καθώς εξέλιπαν οι λόγοι της μεταφοράς αυτής. Η ως άνω σχετική απόφασή μας, παύει να ισχύει.

 

         Η Κοινότητα Άρνισσας, παρακαλείται για την ανάρτηση αντιγράφου του παρόντος σε εμφανές σημείο στο κατάστημα καθώς και για την ενημέρωση των ενδιαφερομένων με κάθε πρόσφορο τρόπο.

 

Μ.Ε.Δ.

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΒΙΛΗΓΕΝΝΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ