ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ & ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ Μη.Μ.Ε.Δ.

Printer-friendly version

 

ΘΕΜΑ : ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ & ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ Μη.Μ.Ε.Δ.

Η Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας Έδεσσας, κατ’ εφαρμογή :
1. Των παρ.8 (β), 8(η) και 10 του άρθρου 221 του Ν.4412/2016
2. Της Απόφασης Υπ. Υποδομών και Μεταφορών ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 (ΦΕΚ 4841/29-12-2017τ.Β').
α) Προτίθεται να προβεί σε δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό (άρθρο 27, Ν.4412/16), μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου με τίτλο «Ενοποίηση εμπορικού με τουριστικό κέντρο Έδεσσας», προϋπολογισμού 2.504.860,00 € (με ΦΠΑ), το οποίο είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020. Τίτλος της ενταγμένης πράξης : «Ενοποίηση εμπορικού με τουριστικό κέντρο Έδεσσας» (Κωδ. Π.Δ.Ε.: 2018ΕΠ00810208, Κωδ. ΟΠΣ : 5030919). Το έργο συγχρηματοδοτείται από το ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ). Περιλαμβάνεται στο Τεχνικό Πρόγραμμα και στον προϋπολογισμό του Δήμου Έδεσσας του έτους 2020, με κωδικό : Κ.Α. 02.64.7341.901, με τίτλο «Ενοποίηση Τουριστικού με Εμπορικό Κέντρο Έδεσσας».
β) Θα προβεί στη διαδικασία ηλεκτρονικής κλήρωσης , μέσω του ηλεκτρονικού μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων (Μη.Μ.Ε.Δ.), που τηρείται στην ιστοσελίδα www.mimed.ggde.gr, στις 03/07/2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00, για την επιλογή τεχνικών υπαλλήλων που θα συγκροτήσουν την επιτροπή διαγωνισμού του ως άνω έργου.
Το παρόν δημοσιεύεται & στην ιστοσελίδα του Δήμου Έδεσσας (www.edessa.gr).

Ο Προϊστάμενος Δ/νσης
Τ.Υ. & Πολ. Δ.Ε.

ΑρχείοΜέγεθος
gnostopoiisi_symvasis_sto_yp.ypodomon_ergo_vaa_edessas.signed_002.pdf247.45 KB