ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Printer-friendly version

 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

 Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

 

       Έχοντας υπόψη:

 1.      Τις διατάξεις του άρθρου 58 παρ. 1 εδαφ. δ' του  Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.
2.      Τις διατάξεις των   άρθρων  11 έως 17  &   163  του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/τ. Α΄/28-6-2007) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα .
3.      Την αριθμ. 31/36567/10-5-2019 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα  Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4604/2019 (ΦΕΚ 50/τ. Α΄) «Προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων, πρόληψη και καταπολέμηση της έμφυλης βίας - Ρυθμίσεις για την απονομή Ιθαγένειας - Διατάξεις σχετικές με τις εκλογές στην Τοπική Αυτοδιοίκηση- Λοιπές διατάξεις» , σύμφωνα με την οποία  σε κάθε Δήμο πλέον συνιστώνται θέσεις Ειδικών Συμβούλων ή Ειδικών Συνεργατών ή Επιστημονικών Συνεργατών συνολικού αριθμού ίσου με τον αριθμό των αντιδημάρχων. Οι θέσεις αυτές συνιστώνται αυτοδίκαια εκ του νόμου και ως εκ τούτου δεν απαιτείται η πρόβλεψή τους στον οικείο Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας.
4.      Την αριθμ. 10226/12-8-2020 βεβαίωση Προϊσταμένης Τμήματος Λογιστηρίου και Προμηθειών , με την οποία βεβαιώνεται η ύπαρξη σχετικής πίστωση στον προϋπολογισμό του Δήμου για τον σκοπό αυτό.
5.      Την ανάγκη επικουρίας του Δημάρχου σε θέματα εθελοντισμού και σε θέματα προαγωγής του αθλητισμού στη νέα γενιά και ειδικότερα μαζικού αθλητισμού.

 Γ Ν Ω Σ Τ Ο Π Ο Ι Ε Ι

   Την ανάγκη πλήρωσης της παρακάτω θέσης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,  όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία , ο οποίος θα επικουρεί τον Δήμαρχο στην άσκηση των αρμοδιοτήτων του και γενικότερα του έργου του και συγκεκριμένα:

    Μία (1) θέση Ειδικού  Συνεργάτη του Δημάρχου , ο οποίος θα παρέχει συμβουλές και θα διατυπώνει εξειδικευμένες γνώμες γραπτά ή προφορικά  σε θέματα εθελοντισμού και σε θέματα προαγωγής του αθλητισμού στη νέα γενιά και γενικότερα μαζικού αθλητισμού.

 Α. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να κατέχουν τα γενικά και τυπικά προσόντα διορισμού που
      προβλέπονται στην παρ. 3 του άρθρου 163 του ν.3584/2007.

Β.  Πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής συναφές με το αντικείμενο της
       απασχόλησης.

Γ.   Εμπειρία ή επαγγελματική ειδίκευση σε θέματα :

  1. εθελοντισμού και  προαγωγής του αθλητισμού στη νέα γενιά και γενικότερα μαζικού αθλητισμού,
  2. διοργάνωσης –συμμετοχής σε τοπικές –διεθνείς αθλητικές εκδηλώσεις και
  3. βελτίωσης κατάλληλων   υποδομών χώρων αθλητικών εκδηλώσεων.

 Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν μαζί με την αίτησή τους :

  1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.
  2.  Αντίγραφο   τίτλου  σπουδών
  3. Έγγραφα που να πιστοποιούν την αντίστοιχη εμπειρία όπως ορίζεται από την ισχύουσα νομοθεσία
  4.  Υπεύθυνη δήλωση με την οποία να δηλώνουν ότι έχουν τα γενικά και τυπικά προσόντα διορισμού και σε περίπτωση επιλογής τους θα πρoσκομίσουν όλα τα προβλεπόμενα από την παρ. 3 του άρθρου 163 του Ν.3584/2007 έγγραφα που πιστοποιούν την κατοχή των γενικών και τυπικών προσόντων διορισμού.
  5. Βιογραφικό σημείωμα και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο που τεκμηριώνει την επαγγελματική του εμπειρία.
  6.  Οποιαδήποτε κατά την κρίση τους επιπλέον δικαιολογητικά.

    Η πλήρωση της θέσης του Ειδικού Συνεργάτη  θα διενεργηθεί με απόφαση του Δημάρχου, ο οποίος και θα προσλάβει το πρόσωπο που κατά την κρίση του είναι κατάλληλο για την παραπάνω θέση. Η πρόσληψη θα ολοκληρωθεί με την υπογραφή από τον προσλαμβανόμενο ειδικής σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

 Υ Π Ο Β Ο Λ Η   Α Ι Τ Η Σ Ε Ω Ν – Π Ρ Ο Θ Ε Σ Μ Ι Α

     Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά  θα αποστέλλονται σε μορφή αρχείου .pdf,  με ηλεκτρονική σάρωση στο e-mail: panver@edessa.gr ,  μέσα σε προθεσμία τριών  (3)  εργάσιμων ημερών από την επόμενη μέρα της δημοσίευσης της παρούσας.

  Δ Η Μ Ο Σ Ι Ε Υ Σ Η    Γ Ν Ω Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Σ

 Η παρούσα να δημοσιευθεί σε μία Τοπική Εφημερίδα του Νομού, στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», στην ιστοσελίδα του Δήμου  και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου με πρακτικό ανάρτησης

Ο  Δήμαρχος  Έδεσσας

Δημήτριος Γιάννου


Συνημμένα αρχεία:

ΑρχείοΜέγεθος
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ.pdf200.21 KB