Απάντηση ΔΕΥΑ σε δημοσίευμα για τα νιτρικά

Printer-friendly version

Σχετικά με το δημοσίευμα που αναφέρει ότι υπάρχουν υψηλές ποσότητες νιτρικών μεταξύ άλλων και στην Έδεσσα θα θέλαμε να ενημερώσουμε όλους τους καταναλωτές ότι η ΔΕΥΑ Έδεσσας πραγματοποιεί συνεχείς μετρήσεις οι οποίες είναι καταγεγραμμένες σε σχετική βάση δεδομένων.

Ουδέποτε έχει παρατηρηθεί συγκέντρωση νιτρικών άνω των επιτρεπόμενων ορίων, τα οποία έχουν οριστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Οδηγίες 98/83ΕΚ και 2015/1787) και έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία με Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 3282/19-09-2017, τεύχος Β’).

Το νερό μας είναι απολύτως κατάλληλο και διαθέτει όλα τα απαραίτητα ποιοτικά χαρακτηριστικά για πόση.