Ανακοίνωση για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δώδεκα (12) υδρονομέων άρδευσης πλήρους απασχόλησης, για την αρδευτική περίοδο 2022